Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021

Ὁ παράφρων

stavros 08


Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης

Ἐσχάτως εἰς τὴν ζωὴν τῆς ἀνθρωπότητος ἐνέσκηψε ἡ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ εἶναι δημιούργημα καὶ ἔργο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς Ν. Ἐποχῆς. Ἡ Κίνα κατηγορεῖ τὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὴν μετάδοση τῆς ἐπιδημίας αὐτῆς, καὶ ἡ Ἀμερικὴ κατηγορεῖ τὴν Κίνα. Ἡ κατευθυνόμενη ἐπιδημία αὐτὴ ἔχει ὡς πρώτιστο σκοπὸ νὰ γονατίση τὴν παγκόσμια οἰκονομία, γιὰ νὰ ὁδηγήση πλέον εὔκολα τὴν παγκόσμια ἀνθρωπότητα στοὺς ὅρους καὶ στὰ πιστεύω τῆς Ν. Ἐποχῆς, ποὺ εἶναι πρῶτον, ἡ παγκόσμια κυβέρνηση, δεύτερον, ἡ ἕνωση ὅλων τῶν θρησκειῶν (πανθρησκεία) καὶ ἕπεται τελευταῖα τὸ θηρίον τῆς ἀποκαλύψεως.

Ἡ πρώτη δοκιμὴ τῶν ἀντιχρίστων σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς Ν. Ἐποχῆς, ἔλαβε χώρα πρὶν λίγα χρόνια στὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ Πατρίδα μας, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν καὶ μᾶς ἔριξαν στὰ μνημόνια πτώχευσης, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ περάσουν χωρὶς καμία σοβαρὴ ἀντίδραση ὅλα τὰ παρ’ φύσιν ἀντίχριστα νομοσχέδια, καὶ ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα μας σὲ πλήρη ἀποστασία ἀπὸ τὸν Ποιητὴ καὶ Πλάστη Θεὸ ἡμῶν. Ἀποστασία σημαίνει ὅτι ἀκολουθοῦμε μὲ μεγάλη θρασύτητα τὴν ἀντίθετη ὁδὸ ποὺ μᾶς ἐκήρυξε ὁ ἐνανθρωπήσας καὶ θυσιασθεὶς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Καὶ ἔρχονται σήμερα οἱ ὑποκριτὲς αὐτοί, ποὺ ἰσοπέδωσαν διὰ νόμου κάθε ἠθικὴ ἀξία, ποὺ ἐπιφέρει τὸν ψυχικό μας θάνατο. Κόπτονται τώρα γιὰ τὴν σωματική μας ὑγεία ἀπὸ τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ! Στὶς γεμάτες θλίψη καὶ ἀγωνία ἡμέρες ποὺ περνᾶμε λόγῳ τῆς ἐπιδημίας, ρωτήσαμε ἁγιορείτη Γέροντα, πότε θὰ γίνη ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ· ἡ ἀπάντησή του ἦταν λακωνική. Ὅταν θὰ βρωμίσουμε μὲ ἀντίχριστους παρ’ φύσιν νόμους τὰ ἀθῶα παιδιά, πολὺ ἐγγὺς θὰ εἶναι ἡ δευτέρα παρουσία. Καὶ γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, πρὶν λίγα χρόνια πέρασε ἀπὸ τὴν ἄβουλη καὶ σκοτεινόμορφη βουλὴ ὁ ἀντίχριστος καὶ αἰσχρὸς νόμος ἀλλαγῆς φύλλου ἀπὸ τὴν ἀνώριμη ἡλικία τῶν δεκαπέντε ἐτῶν, καταργῶντας μὲ πονηρὸ τρόπο τὸν νόμο ἀποπλάνησης ἀνηλίκου. Ἀκολούθησε ἡ ἑβδομάδα ἔμφυλων ταυτοτήτων. Καὶ ὁ ἕτερος βορβορώδης νόμος ἦταν ὁ βιασμὸς ἀπὸ κακούργημα νὰ γίνη πλημμέλημα, ποὺ ἂν ἴσχυε ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου, ἔπρεπε νὰ ἰσχύει μόνο γιὰ τοὺς βιαστές.

Ἐπίσης ἐψήφισαν ἀκόμη ἕνα βδελυκτὸ νόμο ποὺ εἶναι ἡ κορωνίδα ὅλων τῶν ἀντιχρίστων νόμων, ἐδημιούργησαν μαϊμοὺ οἰκογένειες εἰς βάρος τῶν ἀθῴων παιδιῶν. Υἱοθεσία τέκνων γιὰ ὁμόφυλα ζευγάρια! Φρῖξον Ἥλιε. Καὶ συνεχίζοντας τὴν θρασύτητά τους, τὸ ὁμολογιακὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τὸ ἔκαναν αὐθαίρετα μάθημα θρησκειολογίας, περιφρονῶντας καὶ τὶς καταδικαστικὲς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Καὶ ἐσχάτως ὅτι δὲν πρόλαβε ὁ ἀντίχριστος καὶ ἄθεος Τσίπρας ἔρχεται σήμερα ἐν μέσῳ τῆς μεγάλης ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ Μανωλιός, ποὺ ἔβαλε τὰ ροῦχα του ἀλλιῶς (Μητσοτάκης) νὰ περάση διάταξη νόμου, ἄκουσον – ἄκουσον σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση γιὰ τὰ νήπια! Ταῦτα πάντα περνοῦν χωρὶς ἀντίδραση, διότι οἱ ποιμένες εἶναι μισθωτοί. Πρόσφατα ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς! Πάπας Φραγκίσκος, προέτρεπε τὰ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια νὰ ἀγωνισθοῦν, γιὰ νὰ πάρουν ἔτι περισσότερο νομιμότητα, χωρὶς νὰ μᾶς ἀναφέρη ποῦ στηρίζει αὐτὴ τὴν προτροπή του, στὸ Εὐαγγέλιο ἢ στοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας;!

Ἤδη βαδίζουμε μὲ γρήγορο ρυθμὸ τὴν ὁδὸ τῆς παραφροσύνης. Γιὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ διανύουμε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος εἶχε προφητεύσει τὰ ἑξῆς: «Ἔρχεται καιρὸς ὅπου οἱ ἄνθρωποι θὰ καταληφθοῦν ὑπὸ μανίας καὶ θὰ συμπεριφέρωνται ὡς παράφρονες. Καὶ ἂν δοῦν κάποιον νὰ φέρεται λογικά, θὰ ξεσηκωθοῦν ἐναντίον του λέγοντες. «Σὺ εἶσαι παράφρων». Καὶ τοῦτο θὰ τὸ εἴπουν ἀκριβῶς, διότι δὲν θὰ εἶναι σὰν αὐτούς». Σήμερα σὲ αὐτὴ τὴν μεγάλη δοκιμασία, ποὺ περνάει τὸ ὀρθόδοξο λογικὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, γιατί ἀπουσιάζουν οἱ ποιμένες τηρῶντας σιγὴ ἰχθύος;! Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶναι ἀκούραστος γιὰ κοινὲς συμπροσευχὲς μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς ἄλλων θρησκειῶν, καὶ δηλώνουν μὲ μεγάλη ἔμφαση, ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν πρὸς τὸν ἕνα Θεό! Τότε ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, Παναγιώτατε, δὲν ἦταν ἀπαραίτητη.

Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω ποὺ ἐκθέσαμε ἡ προσ­ευχὴ ποὺ ἁρμόζει καὶ πρέπει νὰ γίνη κτῆμα μας εἶναι ἡ εὐχὴ προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, φώτισέ μου τὸ σκότος». Ἂς κάνουμε λοιπὸν καινούργια ἀρχὴ μὲ θεμέλιο τὴν ἀρχὴ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Σὰν ὑστερόγραφο θὰ ἤθελα μὲ ὀδύνη πολλὴ νὰ γράψω τὰ ἑξῆς. Ὅλα τὰ παρ’ φύσιν ἀντίχριστα νομοσχέδια, ποὺ πέρασαν διὰ νόμου κατὰ τῆς ἀθῴας παιδικὴ ἡλικίας ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω καὶ ἄλλα ποὺ παραλείψαμε, διότι δὲν ἀφοροῦ­σαν τὴν παιδικὴ ἡλικία, καθρεπτίζονται μέσα σὲ αὐτὸ ὅτι ὅλα εἶναι μιὰ μεγίστη ἑωσφορικὴ ὑπερηφάνεια, ποὺ ἑρμηνεύεται ὡς ἑξῆς: Σηκώσαμε τὸ κεφάλι μας πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ μὲ μεγάλη θρασύτητα ἀναφωνήσαμε πρὸς τὸν Ποιητὴ καὶ Πλάστη Θεὸ ἡμῶν. Κάνε ἐσὺ κουμάντο στὸν οὐρανὸ καὶ ἐμεῖς κάνουμε κουμάντο ἐδῶ στὴν γῆ!!!

Καλὴ φώτιση καὶ καλὴ ἐπιστροφὴ πρὸς τὸν Ποιητή μας καὶ Πλάστη Θεὸ ἡμῶν.

 

Πηγή: (Ορθόδοξος Τύπος), Ακτίνες