Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Το διαζύγιο και η Ορθόδοξη Εκκλησία

"3 Καί προσήλθον αυτώ οι Φαρισαίοι πειράζοντες αυτόν και λέγοντες αυτώ· Ει έξεστιν ανθρώπω απολύσαι την γυναίκα αυτού κατά πάσαν αιτίαν; 4 ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς· Ουκ ανέγνωτε ότι ο ποιήσας απ' αρχής άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς και είπεν, 5 ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και κολληθήσεται τή γυναικί αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν; 6 ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά σάρξ μία. ό ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω. 7 λέγουσιν αυτώ· Τί ούν Μωσής ενετείλατο δούναι βιβλίον αποστασίου και απολύσαι αυτήν; 8 λέγει αυτοίς ότι Μωσής προς την σκληροκαρδίαν υμών επέτρεψεν υμίν απολύσαι τας γυναίκας υμών· απ' αρχής δε ου γέγονεν ούτω. 9 λέγω δε υμίν ότι ός αν απολύση την γυναίκα αυτού μη επί πορνεία και γαμήση άλλην, μοιχάται· και ο απολελυμένην γαμήσας μοιχάται. 10 λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού· Ει ούτως εστίν η αιτία τού ανθρώπου μετά της γυναικός, ου συμφέρει γαμήσαι. 11 ο δε είπεν αυτοίς· Ου πάντες χωρούσι τον λόγον τούτον, αλλ' οίς δέδοται·" (Ματθ. 19, 3-11)

Ο Χριστός επέτρεψε τη λύση του Γάμου μόνο για την περίπτωση της μοιχείας, όταν δηλαδή το "έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν" έχει καταλυθεί εκ των πραγμάτων, εξηγώντας παράλληλα ότι αυτό δεν έγινε έτσι από τον Θεό, αλλά παραχωρήθηκε εξ αιτίας της μεταπτωτικής "σκληροκαρδίας" των ανθρώπων. Σήμερα η Εκκλησία ενεργώντας σαν τον Μωυσή επιτρέπει κατ' οικονομίαν εξ αιτίας της αυξανόμενης σκληροκαρδίας μας τη λύση του Γάμου και για άλλες αιτίες, προκειμένου να βοηθήσει τους πρώην συζύγους ν' αποφύγουν στο μέλλον χειρότερες αμαρτίες απ' αυτές που έχουν ήδη κάνει ο ένας εναντίον του άλλου. Έτσι επικυρώνει στην ουσία την εκούσια ή μετά από δικαστική απόφαση διάλυση των Γάμων, αφού κάνει μια τυπική προσπάθεια να μεταπείσει τους συζύγους, εάν υπάρχει έδαφος γι αυτό.

Στην ουσία η Εκκλησία αποδέχθηκε με πολύ πόνο να επικυρώσει τη δεινή κατάσταση που έχουν φτάσει σήμερα οι Γάμοι, στην προσπάθειά της ν' αποτρέψει τα χειρότερα και να δώσει διέξοδο σε μια υπαρκτή κατάσταση. Παράλληλα συνεργάζεται μ' όσα ζευγάρια το επιθυμούν προκειμένου ν' αποτρέψει την εξάπλωση αυτού του φαινομένου. Εμείς πάντως θά 'πρεπε να ντρεπόμαστε για τη σημερινή κατάσταση και να ελέγξουμε ο καθένας τον εαυτό του, αν στο Γάμο μας συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, για ν' αποτρέψουμε τη διάλυση και του δικού μας Γάμου.

Η μόνιμη δικαιολογία του ενός ή και των δύο συζύγων, που επιδιώκουν τη λύση του Γάμου τους είναι: "δεν την/τον αγαπάω πια". Τι θα πει τους ...τελείωσε η αγάπη; Τι είναι η αγάπη και τελειώνει; Ο έρωτας τελειώνει, η κατά Θεόν αγάπη δεν τελειώνει ποτέ, επειδή η πηγή της, ο Χριστός, είναι αστείρευτη.

Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δε μιλάμε για κατά Θεόν αγάπη, αλλά για κατ΄...ανθρώπους σύζευξη συμφερόντων. Έτσι, όταν επέλθει σύγκρουση συμφερόντων, η "αγάπη" πάει περίπατο κι ο εγωισμός αποκόπτει κάθε επικοινωνία με το Θεό, που θα μπορούσε να βοηθήσει στη λύση του προβλήματος.

Μόνο η κατά Θεόν αγάπη στηρίζει το Γάμο και είναι αιώνια (ξεπερνά ακόμη και το τέλος αυτής της ζωής). Οτιδήποτε άλλο είναι ρηχό, πεπερασμένο και προσωρινό (με ημερομηνία λήξεως).

Αν οι σύζυγοι (και οι δύο) ενδιαφέρονται πραγματικά να τηρήσουν το θέλημα του Θεού, τότε θα βρουν τρόπο, με τη βοήθεια του Πνευματικού τους, ν' αποτρέψουν τη διάλυση του Γάμου του και ν' αγαπήσουν ο ένας τον άλλο ξανά και με το σωστό αυτή τη φορά τρόπο.


 Πηγή: Ορθόδοξος