Κυριακή 12 Απριλίου 2020

«Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις»!


Στὴν Ἑλληνορθόδοξη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ἀναφέρεται ἡ παρακάτω εἴδηση, ποὺ ἔχει κάμει τὸν γύρο τοῦ διαδικτύου:

«Μία ἔκπληξη ἐπιφύλαξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος σ᾿ ὅσους παρακολούθησαν τὴ διάλεξή του, τὴν πρώτη μέρα τοῦ Συνεδρίου τῆς “Ἡγεσίας τῶν 100”, ὅπου ἀπαντών­τας σὲ ἐρώτηση, ἀνακοίνωσε ὅτι ὁποιοσδήποτε ἔχει νυμφευθεῖ σὲ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μπορεῖ νὰ λάβει Θεία Κοινωνία, ἀνεξάρτητα ἂν εἶναι ἢ ὄχι Ὀρθόδοξος. Σημειώνοντας ὅτι τὸ 50% ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων στὴν Ἀμερικὴ εἶναι προσήλυτοι (τὸ ποσοστὸ εἶναι 25% στὴν Ἀρχιεπισκοπή μας), εἶπε: “Κάθε πιστὸς γάμος εἶναι ἕνας θαυματουργὸς γάμος – ἕνα θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ ἕνα μυστήριο ποὺ γιορτάζεται μὲ χαρὰ καὶ ἀγκαλιάζεται μὲ εὐχαριστία. Εἴτε ὁ / ἡ σύζυγος συνδέεται ἐπίσημα μὲ τὴν Ἐκκλησία μέσῳ τοῦ χρίσματος, εἴτε ὄχι, εἶναι 100% μέρος τῆς κοινότητάς μας καὶ πρέπει νὰ ἀγκαλιαστεῖ ὡς τέτοιο. Ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε μιὰ Ἐκκλησία ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἀληθινὰ καὶ ἀγκαλιάζει τοὺς νέους μας ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ζοῦν σὲ ἕναν τεχνολογικὰ προηγμένο καὶ πλουραλιστικὸ κόσμο, πρέπει νὰ ἀγκαλιάσουμε τοὺς ξένους ἀνάμεσά μας – νὰ τοὺς κάνουμε νὰ μὴν εἶναι πλέον ξένοι καὶ νὰ ἀγκαλιάσουμε ὅλα τὰ μέλη τῆς κοινότητάς μας καὶ τῆς χώρας μας» («GreekNewsOnline» 23-2-2020).


Κατάπληξη, ἀπορία καὶ εὔλογη ἀνησυχία ἔχουν προκαλέσει οἱ δηλώσεις αὐτὲς τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς στοὺς συνειδητοὺς Ὀρθόδοξους πιστούς. Διότι, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μεταδίδεται τὸ ὕψιστο Μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας σὲ ἑτεροδόξους, οἱ ὁποῖοι εἶναι οὐσιαστικὰ ἀβάπτιστοι καὶ ἑπομένως ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ σοβαρό, διότι ἀνήκει στὰ πρωτεύοντα καὶ οὐσιώδη στοιχεῖα τῆς ἀμώμητης Πίστεώς μας. Δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παραγ­κωνίζει θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας κανεὶς ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης στὰ πλαίσια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐφαρμόζοντας τάχα «ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία». Μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, στὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, ὥστε νὰ ἐπέμβει ἄμεσα γιὰ νὰ συγκρατήσει τὸν πνευματικὸ αὐτὸν «κορωνοϊὸ» πρὶν ἐπεκ­ταθεῖ σὰν μολυσματικὴ ἐπιδημία στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. «Οὐκ ἐγχωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς πίστεως», βροντοφωνάζει ὁ «Ἄτλας τῆς Ὀρθοδοξίας» ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός. Λοιπόν, μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὸ σύγχρονο συγκρητιστικὸ ρεῦμα, ποὺ ἐκκολάπτει τὴν ἀπαράδεκτη παγκοσμιοποίηση. Μὴν «ἐκπειράζουμε» τὴ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, διότι οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐκδικοῦνται, ὅταν παραβιάζονται αὐθαίρετα. Ἡ περίπτωση τοῦ παλαιοῦ Μητροπολίτη Λένινγκραντ Νικοδήμου ποὺ ἐξέπνευσε τὸ 1978 μπροστὰ στὸν πάπα Ἰωάννη – Παῦλο Α΄ στὴ Ρώμη, εἶναι πολὐ εὔγλωττη..

Πηγή: Ο Σωτήρ