Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024

Ὁ Θεὸς λυπᾶται ὅταν δὲν Τὸν ἐνοχλοῦμεἜχουμε μεγάλη δύναμι ὡς πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἂν προσευχώμαστε μὲ ὀδύνη ψυχῆς καὶ ταπεινὴ καρδιά. Δὲν χρειάζεται νὰ περάσουμε τὸ πέλαγος, οὔτε νὰ κάνουμε μεγάλες ἀποδημίες? κάθε ἕνας καὶ κάθε μία, καὶ ὅταν συναντιῶνται στὴν Ἐκκλησία καὶ ὅταν μένουν μέσα στὸ σπίτι, ἃς παρακαλοῦμε μὲ πολλὴ κατάνυξι τὸ Θεὸ καὶ ὁπωσδήποτε θὰ εἰσακουσθοῦν οἱ προσευχές μας.

Ἀπὸ ποῦ εἶναι φανερὸ αὐτό; Ἀπὸ τὸ ὅτι ἐπιθυμεῖ πολὺ πάντοτε νὰ καταφεύγουμε κοντά Του , καὶ νὰ Τὸν παρακαλοῦμε σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις καὶ νὰ μὴν κάνουμε τίποτε ἢ νὰ λέμε τίποτε χωρὶς Αὐτόν. Διότι οἱ ἄνθρωποι , ὅταν τοὺς ἐνοχλοῦμε συνέχεια γιὰ τὶς διάφορες ὑποθέσεις μας, μᾶς συμπεριφέρονται ἐχθρικά?ὁ Θεὸς ὅμως κάνει τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο? καὶ ὄχι ὅταν Τὸν ἐνοχλοῦμε συνέχεια γιὰ τὰ προβλήματά μας, ἀλλὰ καὶ ὅταν δὲ τὸ κάνουμε αὐτό, τότε πρὸ πάντων ἀγανακτεῖ. Ἄκουσε λοιπὸν γιατί κατηγορεῖ τοὺς Ἰουδαίους λέγοντας? “Λάβατε ἀπόφασι , ἀλλὰ χωρὶς ἐμένα καὶ κάνατε συνθῆκες, ἀλλὰ χωρὶς τὸ πνεῦμα μοὺ” (Ἧς. 30,2 ) . Διότι ἡ συνήθεια αὐτῶν ποὺ ἀγαποῦν εἶναι ἡ ἑξῆς? θέλουν νὰ ἐκπληρώνουν ὅλα τα θελήματα ἐκείνων ποὺ ἀγαποῦν καὶ χωρὶς αὐτοὺς δὲν θέλουν νὰ κάνουν ἢ νὰ ποῦν τίποτε. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς ὄχι μόνον ἐδῶ ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ τα ἴδια ἐπαναλαμβάνει λέγοντας? “Ἔκαναν βασιλεῖς, ἀλλὰ ὄχι διὰ μέσω ἐμοῦ? ἔκαναν ἄρχοντες καὶ δὲ μοῦ τὸ γνώρισαν” ( Ὠσηὲ 8, 4 ).

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Χρυσοστομικὸς Ἄμβων
Ε΄
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Τὰ νεῦρα τῆς ψυχῆς»
Ἔκδοσις
Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου

Νέα Σκήτη Ἄγ. Ὅρους