Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

Ευχή για τη μελέτη του Θείου Λόγου


Λάµψε μέσα στίς καρδιές µας, φιλάνθρωπε Δέσποτα Χριστέ, τό καθαρό φῶς τῆς θεογνωσίας σου καί ἄνοιξε τά αὐτιά µας καί τά µάτια τοῦ λογισμοῦ µας, γιά νά καταλαβαίνουμε τά ἱερά λόγια πού κάθε μέρα μελετοῦμε στό ἅγιο Εὐαγγέλιό Σου. Ἀποκάλυψέ µας, Κύριε, τά νοήματα πού βρίσκονται μέσα σέ αὐτά τά λόγια, ὥστε νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τά θαυμάσια του νόμου Σου.

Βάλε μέσα µας τό φόβο τῶν ἁγίων ἐντολῶν σου, γιά νά καταπατήσουμε ὅλες τίς σαρκικές ἐπιθυμίες καί νά ζήσουμε ζωή πνευματική, καί νά πιστεύουμε καί νά κάνουμε ὅσα ἀρέσουν σέ Σένα. Γιατί ἐσύ εἶσαι ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων µας, Χριστέ ὁ Θεός, καί σένα δοξολογοῦμε μαζί µε τόν ἄναρχο Πατέρα σου καί τό πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό σου Πνεῦμα, τώρα καί πάντα καί στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες. Ἀμήν.

(Σύνθεση ευχής της Θ. Λειτουργίας και προσευχής σπό το προσευχητάριο Α. Σιμωνώφ)

Πηγή: Συναθλούντες