Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

Κύριε, δέξου με ὄπως εἶμαι


Κύριε, δέξου τήν ἁμαρτωλή ψυχή μου,
ὅπως ἐδέχθηκες τήν πόρνη καί τόν τελώνη,
καί ἐλέησόν με μέ τήν ἀγάπη τοῦ σταυροῦ Σου
πού ἔδειξες τή συγχωρητικότητά σου
μέ τήν ἀπέραντη ἀγάπη τῆς καρδιᾶς Σου.
Κύριε μου, δέξου τήν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς μου
καί θεράπευσέ με ὅπως τό Ζακχαῖο
γιά νά μπορῶ νά ζῶ ὅπως ἐπιθυμεῖς
μέ μετάνοια καί ἀγάπη ἀδελφική.
Κύριε μου, δέξου τήν πληθώρα τῶν δακρύων μου
πού ἀναβλύζουν ἀπό τήν καρδιά μου ,
πού ἀσταμάτητα τρέχουν ἀπό τά μάτια μου .
Μή μέ ἐγκαταλείπεις μόνο
μέσα στό πέλαγος τῆς ἀδυναμίας μου
ἀλλά σήκωσέ με ὅπως τό Πέτρο
ἀπό τά κύματα τῆς ἀπελπισίας
γιά νά μπορῶ νά προχωρῶ
μέ πίστη καί μετάνοια ...
Κύριε, δέξου τή μετάνοια τῆς ψυχῆς μου,
βυθίζομαι μέσα στό πέλαγος τῶν ἁμαρτιῶν μου,
καί στό πλῆθος τῶν κακῶν ἔργων μου,
δῶσε μου πνεῦμα κατανύξεως καί συντριβῆς καρδίας
γιά νά νοιώσω τήν πολυεύσπλαγχνον ἀγάπη Σου.
Καθάρισόν με ἀπό κάθε ρύπο ἁμαρτίας
τό ναό τοῦ σώματός μου καί ἁγίασόν με.
Ἐλέησόν με κατά τό μέγα ἔλεος Σου
καί ἐξάλειψον τίς ἁμαρτίες μου
γιατί γνωρίζω τήν ἁμαρτωλότητά μου
καί Σε παρακαλῶ δώσε μου
πνεῦμα ταπεινώσεως καί καρδιά καθαρή
γιά νά ζῶ κατά τό ἅγιον θέλημά Σου ,
και να υμνώ και να δοξολογώ ακατάπαυστα
Εσέ Θεέ και Πατέρα μου . Αμήν .

( π. Δαμιανός Ζαφείρης )