Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Ὤ μακάρια Παρθένε


Ὤ μακάρια Παρθένε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὑπερευλογημένη, στολίδι τοῦ ἀνθρώπινου γένους, χαρά τῶν ἀγγέλων, ἀγαλλίαμα ὅλης της πλάσης, κορωνίδα τῶν ἀρετῶν,
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πανέμορφη, καλοτατη βασίλισσα, ἐγκωμιάζουμε τήν ἁγιωσύνη Σου. Σού χρωστοῦμε χάριτες γιατί συνέργησες καί διακόνησες στή λύτρωσή μας.

Σέ παρακαλοῦμε, λοιπόν, Ὑπεραγία Θεοτόκε, δέξου τή δέησή μας καί διαβίβασε τήν στόν Υἱό Σου, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί δί’ αὐτοῦ στόν Θεό Πατέρα καί τόν Ἅγιον Πνεῦμα…
Ἄν ἀκούει τούς ἁμαρτωλούς, ποῦ μετανοοῦν, ὁ Θεός πῶς δέν θ’ ἀκούσει τίς δικές Σου πρεσβεῖες;

Σπεῦσε, σπλαγχνικότατη μητέρα τοῦ Ἰησοῦ μας καί ἀπάλλαξέ μας ἀπό τούς φόβους καί τούς πόνους μας. Δῶσε μᾶς σταθερή μετάνοια. Ἔγνοια γιά τή σωτηρία μας.
Ἀναπλήρωσε ὅ,τι μᾶς λείπει ἀπό τή μακροχρόνια κακία μας. Ἔχομε τήν ἐλπίδα ὅτι δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψεις γιά τήν πολλή Σου εὐσπλαχνία, ὤ κεχαριτωμένη καί εὐλογημένη Παναγία Δέσποινα.