Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Ἀρκεῖ νά μήν εἶσαι δύσπιστος...


γιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

Ἡ Ἁγία Παρθένος, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, χάρη στήν ἕνωσή Της μέ τό Θεό καί τή θαυμαστή ὑπηρεσία Της στόν Κύριο, γίνεται στή στιγμή τά πάντα σέ κείνους πού ἐπικαλοῦνται μέ πίστη καί ἀγάπη τό ὄνομά Της. Τούς λυτρώνει ἀπό κάθε κακό καί τούς χαρίζει «πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα».

 
Τότε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος δέ θά μᾶς χαρίσει ἀκόμα περισσότερα; Ἀρκεῖ νά μήν εἶσαι δύσπιστος. Ἡ ψυχή σου νά μήν εἶναι κρύα κι ἀναίσθητη σάν πέτρα. Ν᾿ ἀναστήσεις μέσα σου τήν πίστη, νά εὐγνωμονεῖς τό Θεό γιά τίς εὐεργεσίες Του, ν᾿ ἀναγνωρίζεις μέ εἰλικρίνεια τήν ἁμαρτωλότητά σου καί ν᾿ ἀγαπήσεις πραγματικά τό Σωτήρα Σου, μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού σέ ἀγαπᾶ μέ ἀγάπη ἀπροσμέτρητη.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητικράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.


Πηγή: Εξομολογεῖσθε τῶ Κυρίῳ