Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Πόσο βλάπτει ὁ θυμὸς καὶ ποιὰ εἶναι τὰ αἴτια ποῦ τὸν προκαλοῦν;


Γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς

«Ὀργὴ δικαιοσύνην Θεοῦ οὐ κατεργάζεται» (Ἰακ. 1,20). Ἔτσι χαρακτηρίζει ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος τὴν ὀλεθριότητα τοῦ θυμοῦ.
Καὶ οἱ προφῆτες μᾶς ἀναφέρουν: «ἀνὴρ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων» (Πάρ. 11,25) καὶ «ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου» (Ψάλμ. 6,8). Καὶ οἱ θεόπνευστοί μας Πατέρες τονίζουν μὲ ἔμφαση: «ἀνὴρ θυμώδης κὰν νεκρὸν ἐγείρει οὐκ ἔστιν εὐπρόσδεκτος».

Ἂν ὁ δημιουργός, συνοχέας καὶ κύριος του σύμπαντος, εἶναι πράος καὶ ταπεινός, φαντασθεῖτε τὸ ἀποκορύφωμα τῆς διαστροφῆς καὶ παραμορφώσεως: τὸ μόριο τῆς κτίσεως ὁ ἄνθρωπος, νὰ εἶναι σκεῦος τοῦ θυμοῦ, τί ἄλλο εἶναι ὁ θυμὸς παρὰ ἡ θέση τοῦ παραλόγου, ὁ τόπος τοῦ ὀλέθρου, ἡ μερίδα καὶ ἡ φύση τοῦ διαβόλου, αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ἀπώλεια σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Θεό, ποὺ εἶναι παναγάπη!

Τὰ αἴτια, ποὺ προκαλοῦν τὸ πάθος τοῦ θυμοῦ, εἶναι ποικίλα, ἀλλὰ συγγενικὰ καὶ ἀλληλοεξαρτώμενα, ἀφοῦ τὰ συνδέει ἡ ἰδιοτέλεια, τὸ συμφέρον καὶ γενικὰ ἡ φιλαυτία. Ὅπου ἐπικρατήσει ὁ ὀλέθριος ἀτομισμὸς δὲν ἀπουσιάζει καὶ ἡ σκιά του, ποὺ εἶναι ὁ θυμός!