Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Ο θυμός καθ’ εαυτόν είναι φυσικός. Όπως τα νεύρα στο σώμα.


Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

«Ο θυμός καθ’ εαυτόν είναι φυσικός. Όπως τα νεύρα στο σώμα. Είναι και αυτός νεύρον ψυχής και οφείλει να τον μεταχειρίζεται ο καθείς εναντίον των δαιμόνων, ανθρώπων αιρετικών, και παντός κωλύοντος από την όδόν του Θεού.

Εάν δε θυμώνεις κατά των ομοψύχων αδελφών ή, εκτός εαυτού γενόμενος, χαλάς τα έργα των χειρών σου, γίνωσκε ότι κενοδοξίαν νοσείς και κάμνεις παράχρησιν του νεύρου της ψυχής.


Απαλλάττεσαι δε διά της αγάπης προς πάντας και αληθούς ταπεινώσεως.

Διά τούτο όταν σοι έλθει θυμός κλείσε το στόμα σου δυνατά και μη ομιλήσεις εις τον υβρίζοντα ή ατιμάζοντα ή ελέγχοντα ή πολυειδώς σε πειράζοντα άνευ λόγου.

Αγία Αικατερίνη [25 Νοεμβρίου]Αἰκατερῖνα, καὶ σοφὴ καὶ παρθένος·
Ἐκ δὲ ξίφους, καὶ Μάρτυς, ὦ καλὰ τρία!
Εἰκάδι πέμπτῃ ἄορ κατέπεφνεν ῥήτορα Κούρην.

Βιογραφία
Η Αγία Αικατερίνη καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Αλεξάνδρειας, «θυγάτηρ βασιλίσκου τινός ονομαζομένου Kώνστου», και μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. (304 μ.Χ.) Ήταν ευφυέστατη και φιλομαθής. Ήδη σε ηλικία δέκα οκτώ χρονών κατείχε τις γνώσεις της ελληνικής, ρωμαικής και λατινικής φιλολογίας και φιλοσοφίας, δηλαδή γνώριζε τα έργα του Oμήρου, του λατίνου ποιητή Bιργίλιου, του Aσκληπιού, του Iπποκράτη και Γαληνού των ιατρών, του Aριστοτέλη και του Πλάτωνα, του Φιλιστίωνα και του Eυσέβιου των φιλοσόφων, του Iαννή και Iαμβρή των μεγάλων μάγων, του Διονυσίου και της Σιβύλλης και άλλων. Ήταν όμως και άρτια καταρτισμένη στα δόγματα της χριστιανικής πίστης.

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Περί θλίψεων, πόνων και κόπων…


Η θλίψις είναι όργανον, εργαλείον, το οποίον κρατεί ο Θεός εις το χέρι Του, και Αυτός μόνος το εργάζεται, καθώς Του υπαγορεύει η άπειρος σοφία Του. Εις τον κάθε άνθρωπον διαφοροτρόπως
το εργάζεται, αναλόγως της ανάγκης που έχει έκαστος.

Η θλίψις με την ποικιλομορφία της εξαγνίζει και αγιάζει τον άνθρωπον εκείνον, που με σοφίαν και γνώσιν την δέχεται. Δηλαδή κάθε θλίψις του χριστιανού είναι θεία επίσκεψις έχουσαν σκοπόν την σωτηρίαν αυτού και την αποστέλλει η γλυκυτάτη δεξιά του ουρανίου μας Πατρός, αν και απαρέσκεται η φύσις μας εις την τοιαύτην, καθώς και τα πικρά φάρμακα απαρέσκουν εις τον ασθενούντα...

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Η αμέλεια, ο ακοίμητος κίνδυνος του πιστού


Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής

Σε σχετικές ερωτήσεις μας, απαντούσε ότι η αμέλεια είναι η κύρια αιτία της αποτυχίας του ανθρώπου στον πνευματικό σκοπό του. Τον ρώτησα κάποτε. πώς οι Πατέρες προβάλλουν ως αφορμή την κενοδοξία;

Και απάντησε «ναι και αυτή μας επιβουλεύεται, αλλά όχι όλους παρά μόνο όσους ξεγελάσει. και πάλι λίγους, γιατί η κενοδοξία φθείρει τους συγκεντρωμένους θησαυρούς, ενώ η αμέλεια δεν αφήνει να τους συνάξεις…


Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Οἱ καρποὶ τῆς Θείας Μετάληψης ὅταν λαμβάνεται ἄξια

 
Ἄγ. Ἰωάννης τῆς  Κρονστάνδης

Μένω κατάπληκτος καὶ θαυμάζω τὸ μεγαλεῖο των ἁγίων του Θεοῦ Μυστηρίων καὶ τὴν ἰδιότητά τους νὰ παρέχουν ζωή.

Ὑπῆρχε κάποια γριούλα, ποῦ εἶχε αἱμό­πτυση καὶ εἶχε ὁλότελα ἑξασθενίσει, γιατί δὲν ἔπαιρνε τροφή. Χάρη στὴ Θεία Μετάληψη τῶν Ἄχραντών του Χρίστου Μυστηρίων, μὲ τὰ ὅποια τὴν κοινώνησα, ἄρ­χισε νὰ ἀναλαμβάνει τὴν ἴδια ἐκείνη ἥμερα. Κάποια νε­αρὴ γυναίκα, ποῦ πλησίαζε ν' ἀποθάνει, κοινώνησε τὰ 'Ἄχραντα Μυστήρια καὶ ἀμέσως μετά, τὴν ἴδια ἐκείνη ἥμερα, ἄρχισε νὰ ἀναλαμβάνει, νὰ τρώγει, νὰ πίνει καὶ νὰ ὅμιλει, ἐνῶ προηγουμένως, εὑρισκόμενη σχεδὸν σὲ ἀ­μνησία, παράδερνε ἔντονα καὶ δὲν ἔτρωγε οὔτε ἔπινε ὀ­τιδήποτε. Δόξα στὰ ζωοποιὰ καὶ φρικτά Σου Μυστή­ρια Κύριε.

"Ὅλοι ἐσεῖς, ποῦ κοινωνεῖτε τὰ ἅγια "Ἄχραντά του Θεοῦ Μυστήρια! Νὰ δοκιμάζετε τὸν ἑαυτό σας γιὰ νὰ βλέπετε καὶ πῶς ἑνώνεστε μὲ τὸν Κύριο, ἂν δηλαδὴ ἄ­ξια κοινωνεῖτε. Τί παρρησία ἔχετε πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴ Θεοτόκο! Τί καθαρότητα πρέπει νὰ ἔχετε, τί πραό­τητα, ταπείνωση καὶ ἀκακία! Τί ἀπάθεια πρὸς τὰ γήϊνα! Καὶ τί φλογερὸ πάθος γιὰ τὶς οὐράνιες τὶς καθαρώτατες καὶ αἰώνιες ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις!

Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ: ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

 

Tαινία αφιέρωμα εις τιμήν και μνήμην του Οσίου Ιακώβου παραγωγής των πατέρων της Ι. Μονής Οσίου Δαυίδ. Copyright 2021 Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ.
(Ελληνικοί υπότιτλοι)

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=GcjMk-a37nQ

 

 

 

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Χριστογενετικὲς , ἡσυχαστικὲς ἐμπειρίες στὴ μεγαλούπολη


Γράφει ὁ ὅσιος γέροντας Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστὴς γιὰ τὸν δάσκαλο τοῦ πάπα Δανιὴλ

«Τὴν τάξιν αὐτὴν παρελάβαμε μὲ τὸν Γέροντα Ἀρσένιον ἀπὸ ἕναν νηπτικὸν καὶ ἅγιον Γέροντα, τὸν Πάπα-Δανιήλ. Εἶχε καὶ ἄλλους ἐτότε ἁγίους πολλούς. Αὐτὸς ἦτο ὁ ἕνας. Καὶ ἱερεὺς καὶ ἡσυχαστὴς ἄκρον. Δὲν ἐδέχετο εἰς τὴν λειτουργίαν κανένα. Βαστοῦσε ἡ λειτουργία τοῦ τρισήμισυ καὶ τέσσαρες ὧρες. Ἀπὸ τὰ δάκρυα δὲν ἠμποροῦσε νὰ δώση τὰς ἐκφωνήσεις. Ἐγένετο λάσπη τὸ ἔδαφος. Δὶ αὐτὸ καὶ ἀργοῦσε πολύ.»

Καμμιὰ φορᾶ τὰ φέρνει ἔτσι ὁ καλὸς Θεὸς τὰ πράγματα ὥστε νὰ μεταφέρονται τροπικῶς, οἱ ἐρημιὲς τῶν ἡσυχαστῶν στὴν  μισόκαλη τσιμεντούπολη.

Εἶναι ἕνας νέος παπὰς σὲ μιὰ μεγάλη ἐνορία τοῦ Λεκανοπεδίου ποὺ ὧρες -ὧρες δὲ μπορεῖ νὰ συγκρατήσει τὰ κύματα ἀγάπης, χαρᾶς καὶ κατανύξεως κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ὥστε κάποτε δυσκολεύεται μέχρι καὶ νὰ προφέρει τὶς ἐκφωνήσεις , καὶ γίνεται ἀντιληπτὸς ἀπὸ τοὺς ἐνορίτες του, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους μοιράζονται τὴν σὺν-κίνηση καὶ κλαῖνε μαζὶ μὲ τὸν ποιμένα τοὺς , μπροστὰ στὸν Ἀμνὸ τοῦ Θεοῦ , τὸν προσφερόμενο καὶ μηδέποτε δαπανώμενο.

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Υπερηφάνεια"Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν"

Η εμφάνιση της σατανικής υπερηφάνειας στους ανθρώπους

Η υπερηφάνεια συνηθέστατα κάνει την εμφάνισή της στον άνθρωπο με τον εξής τρόπο: Ο άνθρωπος που δέχτηκε τη μόλυνσή της, εξισώνει με τον εαυτό του τους πάντες ή τουλάχιστον πολλούς ανωτέρους ή μεγαλύτερούς του στην ηλικία, την εξουσία ή τις ικανότητες, και δεν ανέχεται να βρίσκεται χαμηλότερά τους. Αν ο υπερήφανος άνθρωπος είναι υφιστάμενος, δεν σέβεται - όπως και πρέπει – τον προϊστάμενό του, δεν θέλει να του υποκλίνεται με σεβασμό, δεν σέβεται τις εντολές του και τις εκτελεί απρόθυμα, από φόβο· εξισώνει τον εαυτό του με όλους τους μορφωμένους ανθρώπους και δεν παραχωρεί την υπεροχή πάνω από τον εαυτό του σε κανένα ή, αν το κάνει αυτό, το κάνει για πολύ λίγους ανθρώπους. Αν είναι είτε μορφωμένος είτε αμόρφωτος, είτε γιός είτε κόρη, δεν αποδίδει τον προσήκοντα σεβασμό στους γονείς και τους ευεργέτες του, ιδιαίτερα τους απλοϊκούς και τους απαίδευτους, θεωρώντας τους ίσους με τον εαυτό του, ακόμα και υποδεέστερους.

Π.Ε.ΦΙ.Π.: «Οικογένεια... ''Δίχως λουλούδια και παιδιά, ποια θα 'χε ο κόσμος ομορφιά;''» Σεζόν 2η - Επεισόδιο 8ο - «Λόγοι Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη για την οικογένεια», μιλά ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος


   
(Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=LTvbtqKLe-Y)
     

«Οικογένεια... "Δίχως λουλούδια και παιδιά, ποια θα 'χε ο κόσμος ομορφιά;"» Σεζόν 2η - Επεισόδιο 8ο - «Λόγοι Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη για την οικογένεια», μιλά ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος

Ευχαριστούμε την Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ και ιδιαιτέρως τον σεβαστό Καθηγούμενό της π. Γαβριήλ, για την παραχώρηση του πολύτιμου αυτού υλικού, που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητος.

Παρουσιάζει η Ιωάννα Σκαρλάτου, εκπαιδευτικός, δημοσιογράφος και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

Θα χαρούμε να αφήσετε στα σχόλια τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις σας. Κάντε Like εάν σας άρεσε το βίντεο και πατήστε "Εγγραφή" στο κανάλι μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας.

Εικονοληψία - Μοντάζ: Γιώργος Αβραμίδης

Πρωτότυπη μουσική τίτλων: Γιώργος Αβραμίδης (101 Sound Productions).

Μια παραγωγή της Π.Ε.ΦΙ.Π.

© 2022-2023 Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

 

Social Media:

▶ facebook:

https://www.facebook.com/pefip

https://www.facebook.com/ioanna.skarlatou.54

 

▶ web:

www.pefip.gr

 

▶ Περιοδικό:

 

pefip header 04

 

 

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Αποφθέγματα


Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Πρόσεχε να μήν κατακρίνεις. Διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει η Χάρη και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, να ταπεινώνεσαι, να βλέπεις τα δικά σου σφάλματα. Αλλ' όταν υποχωρεί η Χάρη για να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, τότε γίνονται όλα σαρκικά και πέφτει η ψυχή. Συ όμως, τότε μή χάνεις την προθυμία σου, άλλα φώναζε διαρκώς την ευχή με βία, με το ζόρι, με πόνο πολύ. ''Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με''. Και πάλι και πολλές φορές, το ίδιο συνεχώς. Και σαν να ατενίζεις νοερά τον Χριστό να του λέγεις: ''…Δόξα σοι, δόξα σοι, ο Θεός μου''. Και υπομένοντας, πάλι θα έλθει η Χάρη, πάλι η χαρά. Όμως και πάλι ο πειρασμός και η λύπη, η ταραχή και τα νεύρα. Αλλά και πάλιν αγώνας, νίκη, ευχαριστία. Και αυτό γίνεται μέχρις ότου σιγά-σιγά καθαρίζεσαι από τα πάθη και γίνεσαι πνευματικός.

Φάρμακα εἷναι οἱ πειρασμοί καί βότανα ἰατρικά, ὅπου θεραπεύουν τά  φανερά πάθη καί τές ἀόρατες πληγές μας. Ἔχε λοιπόν ὑπομονήν διά νά κερδίζῃς καθ’ ἑκάστην καί νά ταμιεύῃς μσθόν καί ἀνάπαυσιν καί χαράν εἰς τήν οὐράνιον Βασιλείαν.
Διότι ἔρχεται νύξ, ἡ τοῦ θανάτου, καί οὐδείς πλέον δύναται ἐργάζεσθαι. Διά τοῦτο σπεύσον. Ὀλίγος ὁ καιρός.

Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψη, διότι είναι στην εξορία. Μή ζητείς τελεία ανάπαυση. Ο Χριστός μας σήκωσε το Σταυρό, και μείς θα σηκώσουμε. Όλες τις θλίψεις, εάν τις απομένουμε, βρίσκομε Χάρη παρά Κυρίου. Γι’ αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να δοκιμάζει το ζήλο και την αγάπη, που έχουμε προς αυτόν. Γι’ αυτό χρειάζεται υπομονή. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μαθαίνει τα πνευματικά, δεν φθάνει σε μέτρα Αρετής και τελειώσεως.

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Όποιος έχει τα μάτια της ψυχής του ανοικτά και βλέπει τον Θεόν, δεν είναι εύκολον να τον βλάψουν οι εχθροί...


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

Εκείνον τον άνθρωπον, που διατηρεί μέσα εις την ψυχήν του την συνεχή μνήμην του Θεού, δεν είναι τόσον εύκολον οι δαίμονες να του κάνουν κακόν. Να τον πειράξουν ναι, αλλά να τον βλάψουν δύσκολον, και τούτο διότι δεν δίδει άδειαν εις τους δαίμονας να τον υποσκελίσουν, διότι είναι ωπλισμένος με το όπλον της συνεχούς μνήμης του Θεού. Όποιος έχει τα μάτια της ψυχής του ανοικτά και βλέπει τον Θεόν, δεν είναι εύκολον να τον βλάψουν οι εχθροί.

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

«Πολυτεχνείο 1973: Η μεγαλύτερη πολιτική απάτη του εικοστού αιώνα»!

 

polytexnio apath 01


Χιλιάδες παιδάκια έχουν καταθέσει λουλούδια στην κεφαλή στο Πολυτεχνείο, νομίζοντας ότι πρόκειται για κάποιον νεκρό της εξέγερσης...

Στην πραγματικότητα πρόκειται για την κεφαλή του καθηγητή Νίκου Σβορώνου, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τα γεγονότα του 1973.

Η ωφέλεια των πειρασμώνΜάρτυς μου ο Κύριος αυτό που σου λέγω. Τόσον ήτον οι πειρασμοί, ώστε να νομίζεις από τον πόνον  ότι θα βγει η ψυχή σου ως εκ καμίνου πυρός. Και όμως αφού παρέλθει η δοκιμασία έρχεται  τόση παράκλησις, ωσάν να είσαι  μέσα εις τον παράδεισον χωρίς σώμα. Σε αγαπά ο Χριστός, σε αγαπά η Θεοτόκος, σε επαινούν οι άγιοι, οι άγγελοι σε θαυμάζουν.

Βλέπεις πόσα αγαθά προξενούν οι πειρασμοί και οι θλίψεις; Λοιπόν, εάν θέλεις να ιδείς, να γευτείς και συ την αγάπη του Χριστού, υπόμεινον εις ό, τι σου έλθει. Όχι, όπου αρέσεις εσύ, αλλ’ όπου θελήσει ο Κύριος να σε δοκιμάσει.
Ουδέν είναι αυτά που κάμνομεν ημείς προαιρετικώς, όσον ανώτερα μυριοπλασίως είναι εκείνα όπου μας στέλνει ο Κύριος παρά την προαίρεσιν. Οστούν προς οστούν, αίμα προς αίμα, τόσον πολεμεί τον άνθρωπο ο εχθρός διάβολος, θελήσει Θεού. Τόσον όπου να ρέει, να τήκεται ωσεί κηρός από προσώπου πυρός.

Όμως όταν η δοκιμασία παρέλθει, πληρούσαι όλος χαράς. Περικυκλούσαι από άπλετον φως και βλέπεις  μυστήρια, όπου αδυνατεί γλώσσα να τα λαλήσει. Και τότε πλέον διψάς πότε θα έλθουν οι πειρασμοί αφού ήδη εγνώρισες πόσην ωφέλεια έχουν.

Πηγή: Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Ο «άρχων» της Νέας Τάξης (μελοποιημένο ποίημα)

Σύνθεση-Ερμηνεία: Ελευθερία Μεταξά

Στίχοι: Ευαγγελία Κ. Λάππα

Οι στίχοι αυτού του τραγουδιού αποτελούν μια προσέγγιση των πεπραγμένων της ελίτ που νομίζει ότι κυβερνά τον κόσμο. Λέω νομίζει, γιατί στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι αυτός που ελέγχει τα πάντα και όποιος προσπαθεί να Τον πολεμήσει, συντρίβεται. Αναφέρεται δε, σε κάθε «άρχοντα» με πολιτική, ιατρική, κοινωνική ή άλλη θέση που καταχράζεται την εμπιστοσύνη του απλού λαού διατελώντας ξένα, για την Ορθοδοξία και το Έθνος μας, συμφέροντα.

 

 

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ποιός είσαιΚαι γι’ αυτό πρώτα απ’ όλα χρειάζεται το “γνώθι σαυτόν”. Δηλαδή να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ποιος είσαι. Ποιός είσαι στ’ αλήθεια, όχι ποιός νομίζεις εσύ ότι είσαι. Με τη γνώση αυτή γίνεσαι ο σοφότερος των ανθρώπων. Με τέτοια επίγνωση έρχεσαι σε ταπείνωση και παίρνεις χάρη από τον Κύριο. Διαφορετικά αν δεν αποκτήσεις αυτογνωσία, αλλ’ υπολογίζεις μόνο τον κόπο σου, γνώριζε ότι πάντοτε θα βρίσκεσαι μακριά από το δρόμο. Διότι δεν λέει ο Προφήτης· “ίδε, Κύριε, τον κόπον μου”, αλλά “ίδε, λέγει, την ταπείνωσίν μου και τον κόπον μου”. Ο κόπος είναι για το σώμα, η ταπείνωση για τη ψυχή και πάλι τα δύο μαζί, κόπος και ταπείνωση, για όλον τον άνθρωπο.

Ποιός νίκησε το διάβολο; Αυτός που γνώρισε την ασθένειά του, τα πάθη και τα ελαττώματα, που έχει. Ο φοβούμενος να γνωρίσει τον εαυτό του, αυτός βρίσκεται μακριά από τη γνώση· άλλο τίποτε δεν αγαπά παρά να βλέπει μόνο λάθη στους άλλους και να τους κρίνει. Αυτός δεν βλέπει στους άλλους χαρίσματα, αλλά μόνον ελαττώματα- δεν βλέπει στον εαυτό του ελαττώματα, παρά μόνο χαρίσματα. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό ελάττωμα των ανθρώπων του καιρού μας που δεν αναγνωρίζουμε ο ένας το χάρισμα του άλλου. Ο ένας στερείται πολλά, μα οι πολλοί τα έχουν όλα. Αυτό που έχει ο ένας δεν το έχει ο άλλος. Και, αν αυτό το αναγνωρίζουμε, υπάρχει πολλή ταπείνωση. Γιατί έτσι τιμάται και δοξάζεται ο Θεός, ο οποίος με πολλούς τρόπους στόλισε τους ανθρώπους και έκανε όλα τα δημιουργήματά του άνισα, δηλ. διαφορετικά. Όχι όπως προσπαθούν οι ασεβείς να φέρουν ισότητα ανατρέποντας την θεία Δημιουργία.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

Ὁ ἐάν θελήσητε αἰτήσασθε, καί γενήσεται ὑμεῖν


 
γιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

Ὅταν προσεύχεσαι στόν Κύριο, στήν Παναγία Μητέρα Του ἤ στούς Ἁγίους, νά πιστεύεις πώς ὁ Κύριος θά σοῦ δῶσει «κατά τήν καρδίαν σου» (Ψαλμ. Ιθ΄ : 4). Ὅπως εἶναι ἡ καρδιά, ἔτσι θά εἶναι κι ἡ δωρεά. Ἄν προσεύχεσαι μέ πίστη, μέ εὐθύτητα, μ᾿ ὅλη σου τήν καρδιά, μέ εἰλικρίνεια κι ὄχι μέ ὑποκρισία, τότε τό δῶρο πού θά λάβεις ἀπό τόν Κύριο θά εἶναι ἀνάλογο μέ τήν πίστη σου, μέ τό βαθμό τῆς καρδιακῆς σου θέρμης. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τώρα, ὅσο πιό κρύα εἶναι ἡ καρδιά σου, ὅσο πιό δύσπιστη καί ὑποκριτική, τόσο πιό ἀναποτελεσματική θά εἶναι κι ἡ προσευχή σου. Κι ὄχι μόνο δέ θά φέρει ἀποτέλεσμα, μά θά παροργίσει καί τόν Κύριο, πού ἐπιθυμεῖ νά λατρεύεται «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» (Ἰωάν. Δ΄ : 23).

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

Κοπίασον τώρα, όσον ημπορείς...Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Μη τα τροφοδοτής τα πάθη σου με τας υποχωρήσεις, δια να μην υπομένης εις το ύστερον πόνους και θλίψεις!

Κοπίασον τώρα, όσον ημπορείς, διότι με τον χρόνον, όταν τα πάθη δεν τύχουν επιμελείας, καταλαμβάνουν θέσιν δευτέρας φύσεως και «άντε τρέξε τότε να τα κάνης καλά!»

Η ευχή και το Άγιον Πνεύμα


Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Η διδασκαλία του παππού μας Ιωσήφ και του Γέ­ροντος μας Έφραίμ, αποτελεί συνέχεια της διδασκα­λίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η πείρα του Γέροντος μας Εφραίμ εις την νοεράν προσευχήν, όπως μας την παρέδωσεν, αποτελεί συνέχεια όλης της νηπτικής ασκητικής παραδόσεως.

Λέγει ο Γέροντας Εφραίμ: «Η καρδία του άνθρωπου είναι το κέντρον των υπέρ φύσιν, των κατά φύσιν και των παρά φύσιν κινήσεων. Τα πάντα ξεκινούν από την καρδίαν. Εάν η καρδία του ανθρώπου καθαρισθή, τότε βλέπομεν τον Θεόν. Ο Θεός είναι αθεώρητος· ο Θεός είναι Πνεύμα. Δύναται όμως να βασιλεύση εις την καρδίαν του ανθρώπου, όταν γίνη αυτή καθαρόν δοχείον.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Ἀρκεῖ νά μήν εἶσαι δύσπιστος...


γιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

Ἡ Ἁγία Παρθένος, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, χάρη στήν ἕνωσή Της μέ τό Θεό καί τή θαυμαστή ὑπηρεσία Της στόν Κύριο, γίνεται στή στιγμή τά πάντα σέ κείνους πού ἐπικαλοῦνται μέ πίστη καί ἀγάπη τό ὄνομά Της. Τούς λυτρώνει ἀπό κάθε κακό καί τούς χαρίζει «πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα».

 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Σε κάποιον μοναχικό για την ταραχή της ψυχής


Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού

Η διδασκαλία του παππού μας Ιωσήφ και του Γέ­ροντος μας Έφραίμ, αποτελεί συνέχεια της διδασκα­λίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η πείρα του Γέροντος μας Εφραίμ εις την νοεράν προσευχήν, όπως μας την παρέδωσεν, αποτελεί συνέχεια όλης της νηπτικής ασκητικής παραδόσεως.