Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Εὐχή εἰς τό Ὁμοούσιον καί Ὁμόθρονον τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ Πνεῦμα ἍγιονἘλθέ ἡ εὐφρόσυνος ζωή καί αἰώνιος καί παντοκρατορική δεξιά, τό Πανάγιον καί Ζωοποιόν καί Δημιουργόν Πνεῦμα … Ἐλθέ, Ἐσύ πού Σέ πόθησε καί Σέ ποθεῖ ἡ ψυχή μου  … Ἐλθέ  ἡ παντοτινή μου χαρά καί ἀπόλαυση καί δόξα. Ἐλθέ ἡ πνοή μου, ἡ ζωή μου, ἡ παρηγοριά τῆς ψυχῆς μου. Γίνε Ἐσύ γιά μένα τά πάντα, τροφή ἀνεκλάλητος, ἔνδυμα ἀπαστράπτον  καί καταφλέγον τούς δαίμονας. Γίνε γιά μένα, φῶς ἀνέσπερον καί ἥλιος ἄδυτος. Ἀπομάκρυνε ἀπό μένα, Πνεῦμα Ἅγιο, κάθε ὀλέθριο μετεωρισμό καί βάλε στή γλώσσα μου χαλινάρι. Κάνε τήν ἀκοή μου ὑπάκουη στίς ἅγιες ἐντολές Σου, δός μου ὑπομονήν στίς θλίψεις, συνέτισε καί στήριξε τήν καρδιά μου μέ μακροθυμία, μέ ἀκακία, μέ ἐγκράτεια, μέ συμπάθεια, μέ ἐλεημοσύνη, μέ ἀγάπη, μέ ταπεινοφροσύνη, μέ εἰρήνη, πρός τόν ἑαυτό μου καί πρός ὅλους … Δός μου διάκριση στούς λογισμούς ποιούς πρέπει νά προτιμῶ. Δός νά καταλαβαίνω τίς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου, καί νά τίς ἀποδοκιμάζω  μαζί μ’ αὐτόν. Σέ ὅλα νά κόβω τό δικό μου θέλημα καί νά εξαρτῶ ὅλα ὅσα μέ ἀφοροῦν ἀπό τή δική Σου πρόνοια. Διότι ἀπό Σένα πηγάζει ἡ ζωή μου, τό φῶς μου, ἡ σωτηρία μου. Σέ εὐλογῶ, Σέ δοξάζω καί Σέ προσκυνῶ σύν τῷ ἀνάρχῳ Πατρί καί τῷ συναϊδίῳ αυτῷ Υἱῷ· πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.