Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Πειραϊκὴ Ἐκκλησία 91,2 FM


Στὶς 30 Ὀκτωβρίου 2018 ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχοῦς λειτουργίας. Πρόκειται γιὰ τὸν πρῶτο ἐκκλησιαστι­κὸ ραδιοσταθμὸ στὴ χώρα μας, ποὺ ξε­κί­νησε τὴ λειτουργία του τὸ 1988 μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ τότε Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Καλλινίκου. Στὴν πρόσκληση τοῦ Σεβασμι­ωτάτου ἀνταποκρίθηκαν ἑκατοντάδες ἀξιόλογα πρόσωπα, ποὺ βοηθοῦν ἐθελοντικὰ στὴ λειτουργία τοῦ σταθμοῦ.


Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ σχετικὸ δημοσίευ­μα τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας», ὁ ραδιο­φωνικὸς σταθμὸς «ἀκούγεται σὲ πολλὲς περιο­χὲς τῆς Ἑλλάδος, στὴν Εὐρώπη καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή, καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα της σὲ κάθε γωνιὰ τῆς ὑδρογείου». Τὸ ἀρχικὰ σύν­τομο πρόγραμμα τοῦ στα­θμοῦ (λίγες ὧρες τὴν ἡμέρα) ἐπεκτάθηκε «καὶ σύντομα κάλυψε ὁλόκληρο τὸ 24ωρο μὲ τὴν προσθήκη τοῦ Νυχτερινοῦ Ραδιοφώνου».

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ τὸ ὅτι σὲ καθημερινὴ βάση γίνονται «ἀπ᾿ εὐθείας μεταδόσεις τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς θείας Λειτουργίας», καθὼς καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ἀποδείπνου. Κα­τὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἡμερονυκτίου μεταδίδον­ται καὶ ποικίλες ἄλλες ἐκπομπὲς ἀπὸ ἐπίλεκτους παραγωγοὺς τοῦ σταθμοῦ, ὥστε νὰ ἐπαληθεύεται στὴν πράξη ὅτι ἔχει γίνει «τὸ ραδιόφωνο ποὺ μιλάει στὴν ψυχή μας». Δὲν εἶναι καθόλου ὑπερβολὴ τὸ ὅτι ὁ ραδιοσταθμὸς «Πειραϊκὴ Ἐκκλησία», ὅπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, «ἀποτελεῖ τὸ στήρι­γμα, τὴν παρηγοριὰ καὶ τὸν ὁδηγὸ πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ πάρα πολλοὺς συνανθρώπους μας». Αὐτὸ ἰσχύει ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς γέροντες, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζον­ται μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν πολύτιμη προσφορά του.

Διάπυρη εἶναι ἡ εὐχή μας πρὸς τὸν παν­άγαθο Κύριο νὰ εὐλογεῖ πλούσια τὴ λειτουργία τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ, ὁ ὁποῖος συνεχίζει τὴ θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ προσφορά του στοὺς χαλεποὺς καιρούς μας μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Πορφυρίου (προστάτη τοῦ Σταθμοῦ) καὶ μὲ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. «Εἰς πολλὰ ἔτη»!

Πηγή: Ο Σωτήρ