Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Είπε γέροντας


Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἄθωνίτης (✞ 24 Σεπτεμβρίου 1938)

Μήν θλίβεστε Λαοί, πού εἶναι δύσκολη ἡ ζωή. Ἀγωνίζεστε μόνον ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καί ζητᾶτε βοήθεια ἀπό τόν Κύριο κι Αὐτός θά σᾶς χαρίσει ὅ,τι εἶναι ὠφέλιμο, γιατί εἶναι Σπλαγχνικός καί μᾶς ἀγαπᾶ.