Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

Τὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν


«Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρδίας καὶ θλίψεως ἐπληροφορήθη τήν, παρὰ τὰς ἀντιδράσεις συσσώμου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, συνυπογραφὴν τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν περὶ τῆς ὀνομασίας τῆς γείτονος χώρας τῶν Σκοπίων.

Ἀσφαλῶς ὡς Χριστιανοὶ ὀφείλομεν νὰ ἐπιδιώκωμεν τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τὴν παντὶ τρόπῳ ἀποφυγὴν δημιουργίας ἑστιῶν θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνοφυλετικοῦ φανατισμοῦ καὶ μίσους. (…)


Ἐν τούτοις δὲν εἶναι δυνατόν, ἐν ὀνόματι τῶν ὡς ἄνω ἀγαθῶν στόχων, ἡ ἐπίλυσις αὐτοῦ τοῦ μείζονος ἐθνικοῦ προβλήματος νὰ ἐπιχειρῆται μὲ προχείρους, ἀδιαφανεῖς καὶ συνο­πτικὰς διαδικασίας, μὲ τὴν υἱοθέτησιν θέσεων ἀντιθέτων πρὸς τὴν ἐπιστημονικὴν ἀ­λήθειαν, τὴν ἱστορικὴν πραγμα­τικότητα καὶ τὴν ἱστορικὴν μνήμην, μὲ τρόπον ὁ ὁποῖος προσβάλλει τὴν ἐθνικὴν συν­­είδησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ υἱοθετῶνται ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας δεσμευτικαὶ διεθνεῖς συμ­­­φωνίαι, αἱ ὁποῖαι, ὅπως ἀποδεικνύουν καὶ αἱ συνεχιζόμεναι καὶ κλιμακούμεναι λαϊκαὶ ἀντιδράσεις, δὲν εἶναι ἀποδεκταὶ ὑπὸ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας.

Εἰδικώτερον ὡς Ἁγιορεῖται μοναχοί, φορεῖς καὶ φύλακες μιᾶς ὑπερχιλιετοῦς ἱστορικῆς, πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς παραδόσεως καὶ κληρονομίας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεχθῶμεν τὴν ἐκχώρησιν τῆς μακεδονικῆς ταυτότητος εἰς γλῶσσαν καὶ εἰς ἔθνος οὐδεμίαν σχέσιν ἔχοντα πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν μακεδονικὴν διάλεκτον καὶ τὸ ἑλληνικὸν φῦλον τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων.

Ἀδυνατοῦμεν νὰ κατανοήσωμεν ὅτι εἶναι δυ­­νατὸν Ἕλληνες πολιτικοί, κάτοχοι πανεπιστημιακῶν πτυχίων, μεταξὺ αὐτῶν δὲ Καθηγηταὶ Πανεπιστημίου, νὰ συνυπογράφουν τὴν ἐκ­χώ­ρησιν τῆς μακεδονικῆς γλώσσης καὶ ἰθαγενείας εἰς λαὸν ἀποδεδειγμένως σλαβικῆς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, γλώσσης καὶ ἐθνικῆς καταγωγῆς!

Καλοῦμεν τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν νὰ σεβασθοῦν τὴν βούλησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἱστορι­κὴν ἀλήθειαν. (…)

Εἴθε ἡ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ φωτίσῃ τοὺς κρατοῦντας, ὥστε νὰ συνειδητοποιήσουν τὰ σφάλματά των, νὰ προβοῦν εἰς τὴν διόρθωσίν των καὶ νὰ ἐπιτευχθῇ ἐν τέλει μία συμφωνία, ἡ ὁποία θὰ σέβεται τὴν ἀλήθειαν καὶ θὰ ἀποτελέσῃ τὴν βάσιν διὰ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν εἰρηνικὴν συμπόρευσιν τῶν δύο ὁμοδόξων λαῶν, ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας».

Ἑνώνουμε καὶ ἐμεῖς τὴ φωνὴ καὶ τὴν προσ­ευχή μας μὲ τὴν ἁγιασμένη κραυγὴ πόνου τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων καὶ παρακαλοῦμε τοὺς ἁρμόδιους ἡγέτες μας νὰ σκεφθοῦν ψυχραιμότερα καὶ νὰ μὴν ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ μας σ᾿ ὅλη τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἡ ἀδιαφορία τῶν κρατούντων γιὰ τὸν διχασμὸ ποὺ δημιουργεῖ ἡ συμφωνία αὐτὴ στὴν Ἑλλάδα, δὲν θὰ μᾶς βγεῖ σὲ καλό.


Πηγή: Ο Σωτήρ