Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Ὄχι στὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες!


Ἡ Γενικὴ Ὁμοσπονδία Καταναλωτῶν Ἑλλάδος (ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ) μὲ Δελτίο Τύπου (ἀριθ. 589/12-3-2018) ἐνημερώνει τοὺς πολίτες «ἀπαντώντας στὰ ψευδὴ δημοσιεύματα περὶ τῶν λόγων πίεσης τῶν ΗΠΑ νὰ ἐκδοθοῦν ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες». Ἀ­πὸ τὴ μακροσκελὴ αὐτὴν ἀνακοίνωση ξεχωρίζουμε μερικὰ πολὺ σημαντικὰ ἐπιχειρήματα:

«1ο. Ἡ ἔκδοση ταξιδιωτικοῦ ἐγγράφου (διαβατηρίου) διαχειρίζεται καὶ ἐλέγχεται ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνο­μία μὲ ὑπερυψηλὰ κριτήρια ἀσφαλείας. Εἶ­ναι ψέμα ὅτι μπορεῖ κάποιος νὰ προσέλθει σὲ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Ἀσφαλείας μὲ πλαστὴ ταυτότητα καὶ νὰ ἐκδοθεῖ πλαστὸ διαβατήριο, ἐπειδὴ τὸ ἁρμόδιο ἀστυνομικὸ ὄργανο ἐλέγχει ἄμεσα τὴν ταυτότητα τοῦ κατόχου της, μέσῳ τοῦ online ἀσφαλέστατου καὶ ἀλάνθαστου συστήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. (…)


2ο. Τὸ ἑλληνικὸ διαβατήριο, ποὺ συγκαταλέγεται τὸ 2017 στὴν 6η θέση ἀξιοπιστίας παγκοσμίως, ἀνοίγει διάπλατα τὶς πόρτες γιὰ ταξίδια σὲ ὅλο σχεδὸν τὸν κόσμο χωρὶς τὴν ἀνάγκη ἔκδοσης βίζας.

Τὰ ἀναφερόμενα ὅτι οἱ ΗΠΑ θὰ ἐπαναφέρουν τὴν βίζα γιὰ τὴν εἴσοδο στὴν χώρα τους ἀπὸ πολίτες τῆς Ἑλλάδας, εἶναι μία ἐκβιαστικὴ εἰκονικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν οἰκονομική μας ἀφαίμαξη, γιὰ νὰ ἐκδοθεῖ νέα ταυτότητα ποὺ νὰ περιέχει βιομετρικὰ χαρακτηριστικά, τουλάχιστον ἐφάμιλλα τῶν διαβατηρίων, ὥστε ὁ κάθε πολίτης νὰ παρακολουθεῖται, καὶ σίγουρα δὲν συσχετίζεται μὲ τὴν βίζα ποὺ πάντα θὰ ἀπαιτεῖ διαβατήριο, σύμφωνα μὲ τὰ προαναφερόμενα.

3ο. Πρὶν ἑνάμιση χρόνο στελέχη τοῦ Ὑ­πουργείου Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης σὲ συνάντηση στὸ Ὑπουργεῖο μᾶς εἶχαν ἐνημερώσει προφορικὰ ὅτι τὸ κόστος αὐτῶν τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἀνέρχεται σὲ 80 ἑκατομμύρια εὐρώ», ποὺ δὲν ὑπάρχουν, καθὼς τὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἔχει νὰ καλύψει «σημαντικότερες ἀνάγκες, ἐνῶ μέσα στὸ 2018 δημοσιεύματα ἀναφέρουν ὅτι τὸ κόστος αὐτὸ ἐκτοξεύεται στὰ πάνω ἀπὸ 350 ἑκατομμύρια εὐρώ, μὲ τὴν ἔκδοση τῆς ταυτότητας σὲ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες. (…)

4ο. Τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο μᾶς εἶχε ἐνημερώσει ἐπίσης προφορικὰ ὅτι δὲν χρειάζεται καμία νέα ταυτότητα γιὰ νὰ γίνει ἡ ἕνωση τῶν Ὑπουργείων καὶ Δημόσιων ὀρ­γα­νισμῶν, στὰ πλαίσια τῶν δισεκατομμυρίων εὐρὼ ποὺ ἔχουν ξοδευτεῖ γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση».

Στὴ συνέχεια προαναγγέλλεται ὅτι: «Τὸ ΙΝΚΑ μαζὶ μὲ φορεῖς καὶ συλλόγους δὲν θὰ σταματήσει τὸν ἀγώνα κατὰ τῆς νέας χωρὶς κανένα χρηστικὸ στοιχεῖο γιὰ τὸν πολίτη ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας ποὺ θέλουν νὰ μᾶς περάσουν γιὰ τὰ 350 ἑκατομμύρια εὐ­ρώ». Ἐπιπλέον καλοῦνται οἱ πολίτες σὲ ὁλικὴ ἄρνηση τοῦ «ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος» καὶ προτρέπονται ρητῶς: «Νὰ μὴ δεχθεῖ κανένας ὁποιαδήποτε ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, ἐπειδὴ δὲν ἔχει σκοπὸ τὴν ταυτοποίηση τοῦ πολίτη, ἀλλὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παράνομη καὶ ἀφανὴ παρακολούθησή του, γιὰ νὰ εἶναι ἕρμαιο τοῦ ἑκάστοτε Ὑπουργοῦ καὶ κόμματος, ποὺ θὰ μπορεῖ ὅποτε θέλει νὰ προσθαφαιρεῖ ἐξ ἀποστάσεως στοιχεῖα κατὰ τὸ δοκοῦν».

Ἔχουν περάσει περισσότερα ἀπὸ 30 χρόνια, στὴ διάρκεια τῶν ὁποίων ἀλλεπάλληλες ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, ποὺ ἐκπροσωποῦν ὅλο τὸ πολιτικὸ φάσμα τῆς χώρας, διακήρυξαν τὴν ἀνάγκη ἐκδόσεως νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Καμία ὅμως μέχρι σήμερα δὲν ἔφθασε στὸ ἐπίπεδο τῆς ὑλοποιήσεως τῶν σχετικῶν σχεδίων ἐξαιτίας τῆς μαζικῆς ἀρνήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ κίνδυνος ἐπιβολῆς τοῦ σατανικοῦ αὐτοῦ σχεδίου εἶναι καὶ πάλι πολὺ ὁρατός, καλούμαστε νὰ ἀντισταθοῦμε σθεναρῶς μὲ κάθε νόμιμο τρόπο σὲ κάθε τέτοια ἀπόπειρα εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν ξένων κέντρων ἀποφάσεων ποὺ δῆθεν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀσφάλειά μας. Ἂς ­διακηρύξουμε ἀνυποχώρητα ὅτι «τοῦ Ἕλ­ληνος ὁ τράχηλος ζυγὸν δὲν ὑπομένει»!

Πηγή: Ο Σωτήρ