Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με


Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτωρ, Κύριε, Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και Άγιον Πνεύμα, μια θεότης, μια δύναμις, ελέησόν με τον αμαρτωλόν και οις επίστασαι κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον Σου˙ ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Άγιος Μαρδάριος,
«Αγιοπατερικό Προσευχητάριο»