Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ Ἅγιος Πορφύριος νὰ εἶπε ὅτι συγκεκριμένος πολιτικὸς ἄρχοντας θὰ σώσει τὴν Ἑλλάδα…


Άγιος Πορφύριος

Οὔτε ἡ πνευματικὴ σωτηρία οὔτε ἡ κοσμικὴ σωτηρία (δηλαδὴ ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν κρίση ποὺ μαστίζει τὴν ἐποχή μας) μπορεῖ νὰ ἐπέλθει ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες. Χρειάζεται πνευματικὴ ἀφύπνισις καὶ μετάνοια ἡ ὁποία νὰ ἑλκύσει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε αὐτὴ νὰ θεραπεύσει τὰ ἀσθενῆ καὶ νὰ πραγματοποιήσει τὰ ἀδύνατα. Δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ Ἅγιος Πορφύριος νὰ εἶπε ὅτι συγκεκριμένος πολιτικὸς ἄρχοντας θὰ σώσει τὴν Ἑλλάδα, διότι μιὰ τέτοια ἄποψη δὲν τὸν ἐξέφραζε. Ὁ ἀφυπνιστὴς τοῦ λαοῦ πρέπει νὰ εἶναι πνευματικὸς ἄνθρωπος, ποὺ θὰ ὁδηγήσει τὸν λαὸ στὴ μετάνοια, ἡ ὁποία θὰ ἐφελκύσει τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ὁδηγήσει τὸν λαὸ σὲ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση.  

Πηγή: Δακρυα Μετανοίας