Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Ἡμέρα μνήμης τῶν Ἁγίων 14.000 σφαγιασθέντων Νηπίων στὴ Βηθλεέμ

 


Ὅταν οἱ Μάγοι δὲν ἐπέστρεψαν στὸν Ἡρώδη νὰ τοῦ ποῦν ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ πονηρὸς καὶ πανοῦργος αὐτὸς βασιλιὰς σκαρφίστηκε ἄλλο σχέδιο γιὰ νὰ ἐξοντώσει τὸ Θεῖο Βρέφος. Εἶχε ἀκούσει ὅτι, σύμφωνα μὲ τὶς Γραφές, τόπος γέννησης τοῦ Χριστοῦ θὰ ἦταν ἡ Βηθλεέμ. Ἐπειδὴ ὅμως δὲ γνώριζε ποιὸς ἦταν ὁ Ἰησοῦς, ἂν βρισκόταν μέσα στὴ Βηθλεὲμ ἢ στὰ περίχωρά της καὶ ἐπειδὴ συμπέρανε ὅτι τὸ παιδὶ θὰ ἦταν κάτω ἀπὸ δύο χρονῶν, ἔδωσε διαταγὴ νὰ σφαγοῦν ὅλα τα παιδιὰ τῆς Βηθλεὲμ καὶ τῶν περιχώρων της, μέχρι τῆς ἡλικίας τῶν δύο ἐτῶν.

Ἡ σφαγὴ ἔγινε ξαφνικά, ὥστε νὰ μὴ μπορέσουν οἱ οἰκογένειες νὰ ἀπομακρυνθοῦν μὲ τὰ βρέφη τους. Καὶ οἱ δυστυχισμένες μητέρες εἶδαν νὰ σφάζονται τὰ παιδιὰ τοὺς μέσα στὶς ἴδιες τὶς ἀγκαλιές τους. Ἡ χριστιανικὴ Ἐκκλησία, ἀνακήρυξε Ἅγια τα σφαγιασθέντα αὐτὰ παιδιά, διότι πέθαναν σὲ μιὰ ἀθώα ἡλικία καὶ ὑπῆρξαν κατὰ κάποιο τρόπο οἱ πρῶτοι μάρτυρες τοῦ χριστιανισμοῦ. Μπορεῖ βέβαια νὰ μὴ βαπτίστηκαν ἐν ὕδατι, βαπτίστηκαν ὅμως, μέσα στὸ ἴδιο εὐλογημένο αἷμα τοῦ μαρτυρίου τους. Τὰ λείψανα (ἴσως μερικά) των Ἁγίων Νηπίων, βρίσκονται στὴν Κωνσταντινούπολη, στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τὸν ὁποῖον ἀνήγειρε ὁ Ἰουστίνος.

Ἀπολυτίκιο:
Ὡς θύματα δεκτά, ὡς νεοδρεπτα ρόδα καὶ θεία ἀπαρχή, καὶ νεοθυτοι ἄρνες, Χριστῷ τῷ ὥσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, ἁγνὰ Νήπια, τὴν τοῦ Ἡρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα καὶ δυσωπούντα ἀπαύστως, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.