Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Προσευχή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἥν ἔλεγε καθ' ἑκάστην ἡμέραν


Κύριε, μή μέ στερήσῃς τῶν ἐπουρανίων Σου καί αἰωνίων ἀγαθῶν.

Κύριε, λύτρωσόν με ἀπό τήν αἰωνίαν κόλασιν.

Κύριε, εἴτε διά λόγου, εἴτε δι' ἔργου, εἴτε διά τοῦ νοός ἡμάρτησα συγχώρησόν με.

Κύριε, λύτρωσόν με ἀπό πάσης ἀνάγκης καί ἀγνοίας καί λήθης καί ραθυμίας καί τῆς λιθώδους ἀναισθησίας.
 
Κύριε, λύτρωσόν με ἀπό παντός πειρασμοῦ καί ἐγκαταλείψεως.

Κύριε, φώτισον τήν καρδίαν μου τήν ὁποίαν ἐσκότισεν ἡ πονηρά ἐπιθυμία.

Κύριε, ἐγώ μέν ὡς ἄνθρωπος ἁμαρτάνω· Σύ δέ ὡς Θεός ἐλέησόν με.

Κύριε, ἴδε τήν ἀσθένειαν τῆς ψυχῆς μου καί ἀπόστειλον τήν χάριν Σου εἰς βοήθειάν μου· ἵνα εἰς ἐμέ δοξασθῇ τό ὄνομά Σου τό ἅγιον.

Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, γράψον τό ὄνομα τοῦ δούλου Σου εἰς τό βιβλίον τῆς ζωῆς ἀφοῦ μοί χαρίσῃς καί τέλος ἀγαθόν.

Κύριε, ὁ Θεός μου, δέν ἔπραξα οὐδέν ἀγαθόν· ἀλλά θ' ἀρχίσω ἀμέσως μέ τήν εὐσπλαγχνίαν Σου.

Κύριε, βρέξον εἰς τήν καρδίαν μου τήν δρόσον τῆς χάριτός Σου.

Κύριε, τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, μνήσθητί μου τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τοῦ αἰσχροῦ, τοῦ πονηροῦ καί βεβήλου κατά τό μέγα Σου ἔλεος, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου.

Κύριε, παρέλαβέ με ἐν μετανοίᾳ καί μή μέ ἐγκατλείψῃς.

Κύριε, μή μέ εἰσάγεις εἰς πειρασμόν.

Κύριε, δός μοι σκέψιν ἀγαθήν.

Κύριε, δός μοι δάκρυα, μνήμην θανάτου καί κατάνυξιν.

Κύριε, δός μοι ἀπαλλαγήν τῶν λογισμῶν μου.

Κύριε, δός μοι ταπείνωσιν, κοπήν θελήματος καί ὑπακοήν.

Κύριε, δός μοι ὑπομονήν, μακροθυμίαν καί πραότητα.

Κύριε, φύτευσον ἐντός μου τήν ρίζαν τῶν ἀγαθῶν, τόν φόβον Σου.

Κύριε, ἀξίωσόν με νά Σέ ἀγαπῶ ἐξ ὅλης  μου τῆς ψυχῆς καί τῆς διανοίας καί τῆς καρδίας καί νά ἐκτελῶ πάντοτε τό θέλημά Σου.

Κύριε, σκέπασόν με ἀπό πονηρῶν ἀνθρώπων, καί δαιμόνων καί παθῶν καί ἀπό παντός ἀπρεποῦς πράγματος.

Κύριε, ὅπως διατάσσῃς. Κύριε, ὅπως γνωρίζῃς. Κύριε, ὅπως ἐπιθυμεῖς, ἄς γίνῃ τό θέλημά Σου εἰς ἐμέ.

Κύριε, τό ἰδικόν Σου θέλημα νά γίνῃ καί οὐχί τό ἰδικόν μου· πρεσβείαις καί ἱκεσίαις τῆς Παναγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν ἁγίων Σου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας.


Ἀμήν.

Πηγή: Καιόμενη Βάτος