Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Σύντομη πρακτική προσευχή πρός τόν Κύριον


Κύριε!
Τό ὄνομά Σου εἶναι Ἀγάπη: μή μέ ἀποδοκιμάσης γιά τίς ἁμαρτίες μου.
Τό ὄνομά Σου εἶναι Δύναμις: ἐνίσχυσέ με, γιά νά μή πέφτω στό κακό.
Τό ὄνομά Σου εἶναι Φῶς: "λάμπρυνόν μου τήν στολήν τῆς ψυχῆς",
τή σκοτεινιασμένη ἀπό τά γήινα πάθη.
Τό ὄνομά Σου εἶναι Εἰρήνη: πράυνε τήν ταραγμένη μου ψυχή.
Τό ὄνομά Σου εἶναι Ἔλεος: μή παύσεις νά μέ συγχωρῇς.


Πηγή: Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης- "Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου"- Ἐκδόσεις ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος