Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι περιβόλι καί Παράδεισος.Πρέπει μέ πολλή ἐπιθυμία νά πηγαίνετε, ἀδελφοί μου, στήν Ἐκκλησία. διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι παράδεισος καί περιβόλι. Καθώς λοιπόν κάθε ἄνθρωπος ἔχει μεγάλη χαρά νά μπαίνη σέ ἕνα ὄμορφο περιβόλι, γιά νά βλέπη ἐκεῖ τα διάφορα δένδρα καί λουλούδια καί ἔτσι νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ἡ καρδιά του, ἔτσι καί οἱ Χριστιανοί πρέπει μέ μεγάλη χαρά νά τρέχουν καί νά μπαίνουν στήν Ἐκκλησία, γιά νά ἀπολαύσουν τά διάφορα ἄνθη καί λουλούδια τῶν θείων Γραφῶν, εὐαγγελικά, ἀποστολικά καί προφητικά.
Καί μάλιστα στόν Παράδεισο αὐτόν τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει κανένα φίδι νά ἐπιβουλεύεται, ἀλλά ὁ Χριστός, ποῦ συμβουλεύει. Δέν ὑπάρχει ἡ Εὕα νά γκρεμίζη, ἀλλά διδασκαλία, γιά νά διορθώνη, οὔτε μόνο φύλλα δένδρων ἀλλά οἱ καρποί τοῦ πνεύματος, ὅπως λέει ὁ ἴδιος ὁ Χρυσσορήμων· «Ποιός εἶναι τέτοιος κῆπος, ὅπως ἡ Ἐκκλησία; Ποιός παρόμοιος Παράδεισος, ὅπως ἡ δική μας Σύναξις; δέν ὑπάρχει ἐδῶ φίδι νά ἐπιβουλεύεται, ἀλλά ὁ Χριστός, ποῦ μυσταγωγεῖ· οὔτε ἡ Εὕα ποῦ γκρεμίζει, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία, ποῦ ἀνορθώνει· δέν ὑπάρχουν ἐδῶ φύλλα δένδρων, ἀλλά ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος» (Λόγος δ' περί μετανοίας, τόμος 5). Καί πάλι· «Οἱ κῆποι ἔχουν ποικίλα καί διάφορα ἄνθη, ἄλλα γιά τέρψι τῶν ὀφθαλμῶν, ἄλλα γιά εὐωδία, ἄλλα γιά φροντίδα· κάθε ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι κατάλληλα γιά τόν ἄνθρωπο· ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία· ἔχει τήν ἀνάγνωσι τῶν θείων Γραφῶν, ἀναγνώσματα εὐαγγελικά, ἀποστολικά καί προφητικά καί τά ὑπόλοιπα ἱερά βιβλία» (Λόγος περί ἐλεημοσύνης).

Ἀπό τό βιβλίο: Χρηστοήθεια τῶν χριστιανῶν