Δευτέρα 9 Απριλίου 2018

Τρισένδοξε νικητή του θανάτου!


Τρισένδοξε νικητή τοῦ θανάτου, αἰώνιε θριαμβευτή κατά τῆς ἁμαρτίας, λατρευτέ καί κοσμοπόθητε Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ, Σύ πού ἔπαθες γιά μᾶς ἀλλά καί ἀναστήθηκες τριήμερος ἐκ νεκρῶν. Τό «χαίρετε» ἦταν ἡ πρώτη λέξη τήν ὁποία μᾶς ἀπηύθυνες μετά τήν ἔνδοξη ἀνάστασή σου.

Πολλά καί ποικίλα γεγονότα αὐτῆς τῆς ζωῆς ἔρχονται γιά νά σκοτίσουν τή χαρά αὐτή. Ἀνάγκες καί ἀσθένειες καί περιπέτειες καί ἀδικίες διάφορες ζητοῦν νά χύσουν τήν πίκρα τῆς λύπης στίς ψυχές μας.

Ἀλλ’ ὅπως τότε ἡ ἐμφάνισή Σου στίς μυροφόρες γυναῖκες διέλυσε τούς φόβους τους κι ἔδιωξε τή λύπη ἀπό τίς ψυχές τους ἔτσι καί πρός ἐμᾶς ἄς ἔρχεται ἡ χάρη Σου γιά νά διαλύει τά νέφη τῶν θλίψεων, νά γλυκαίνει τούς πόνους μας, νά ἐνδυναμώνει τίς ψυχές μας στούς πνευματικούς μας ἀγῶνες.

Ἄς εἶναι πάντοτε μαζί μας ἡ δύναμη τῆς ἀναστάσεώς Σου, γιά νά μᾶς βοηθᾶ νά ἐκτελοῦμε τό καθῆκον μας μέ χαρά καί νά εὐαρεστοῦμε ἐνώπιόν Σου. Ἄς ἔρχεται ὡς αὔρα λεπτή στά βάθη τῶν ψυχῶν μας ἡ θεία Σου φωνή, ἐπαναλαμβάνοντας καί σέ μᾶς τό χαρμόσυνο ἀναστάσιμο χαιρετισμό: «Χαίρετε», πιστά παιδιά μου, καί «πάλιν ἐρῶ, χαίρετε».

Πηγή: Συναθλούντες