Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Ευχαί κατά τό μέτρον τών εικοσιτεσσάρων ωρών τού νυχθημέρου


Κύριε, μή στέρησης με των επουρανίων σου και αιωνίων αγαθών.
Κύριε, λύτρωσαί με των αιωνίων κολάσεων.
Κύριε, είτε λόγω είτε έργω, είτε κατά νούν και διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρησόν με.
Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης, ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας.
Κύριε, λύτρωσαί με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως.
Κύριε, φώτισον την καρδίαν μου, ήν εσκότισεν η πονηρά επιθυμία.
Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω, σύ δε ως Θεός ελέησόν με.
Κύριε, ίδε την ασθένειαν της ψυχής μου, και πέμψον την χάριν σου εις βοήθειάν μου, ίνα εν εμοί δοξασθή το όνομά σου τό άγιον.
Κύριε Ιησού Χριστέ, έγγραψον το όνομα του δούλου σου εν βίβλω ζωής, χαριζόμενός μοι και τέλος αγαθόν.
Κύριε ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν, αλλ’ αρξαίμην ποτέ τή ευσπλαγχνία σου.
Κύριε, βρέξον εις την καρδίαν μου την δρόσον της χάριτος σου.
Κύριε, ο Θεός τού ουρανού και της γης, μνήσθητί μου του αμαρτωλού και βέβηλου κατά το μέγα έλεος σου, όταν έλθης εν τη Βασιλεία σου.
Κύριε, εν μετανοία με παράλαβε και μή εγκαταλίπης με.
Κύριε, μή εισενέγκης με εις πειρασμόν.
Κύριε, δός μοι έννοιαν αγαθήν.
Κύριε, δός μοι δάκρυα, μνήμην θανάτου και κατάνυξιν.
Κύριε, δός μοι των λογισμών μου εξάγορευσιν.
Κύριε, δός μοι ταπείνωσιν, εκκοπήν θελήματος και υπακοήν.
Κύριε, δός μοι υπομονήν, μακροθυμίαν και πραότητα.
Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζαν; των αγαθων, τον φόβον σου.
Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ όλης μου της ψυχής και της διανοίας και της καρδίας, και τηρείν εν πάσι τό θέλημα σου, το άγιον.
Κύριε, σκέπασόν με από τε ανθρώπων πονηρών και δαιμόνων και παθών, και από παντός μη προσήκοντος πράγματος.
Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε, ως βούλει, γενηθήτω τό θέλημά σου εν εμοί.
Κύριε, τό σον θέλημα γενέσθω και μή τό εμόν, πρεσβείαις και ικεσίαις της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων σου, ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας. Αμήν.
  
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου