Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Νέα δοκιμασία γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ

 
Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχει ἐνταθεῖ ὁ ἔντεχνος διωγμὸς τῶν Ἑλλήνων στὴν Ἀλβανία καὶ εἰδικότερα στὴν περιοχὴ τῆς Χειμάρρας. Πα­ρα­θέτουμε μία μόνο χαρακτηριστικὴ εἴδηση:

«Σαφὴ προειδοποίηση ὅτι ἡ συνεχιζόμενη καταπάτηση τῶν ἰδιοκτησιακῶν δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας στὴ Χειμάρρα θὰ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Ἀλβανίας, ἀπηύθυνε ἡ Ἀθήνα.

“Οἱ ἀλβανικὲς ἀρχὲς φαίνεται ὅτι θεωροῦν τὴν καταστρατήγηση τῶν δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας σημαντικότερη ἀπὸ τὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς χώρας”, δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΥΠΕΞ Ἀλ. Γεννηματᾶς, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἔνταση ποὺ ἐπικράτησε στὴ Χειμάρρα λόγῳ τῆς ἐπιμονῆς τῶν Ἀλβανῶν νὰ κατεδαφίσουν κατοικίες Ἑλλήνων τῆς πόλης στὸ πλαίσιο “οἰκιστικῆς ἀνάπλασης” τῆς περιοχῆς.

Ἐνδεικτικὸ τοῦ στοχευμένου σχεδιασμοῦ τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν εἶναι ὅτι ἔχουν σημαδευτεῖ πρὸς κατεδάφιση οἰκίες τοῦ 19ου αἰώνα πού ἀνήκουν σὲ Ἕλληνες, ἐνῶ μένουν ἀνέπαφες ἀμφίβολης αίσθητικῆς πολυκατοικίες - “κουτιὰ” τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿80 ποὺ κατοικοῦνται ἀπὸ Ἀλβανούς» («Καθημερινὴ» 1-9-2017).

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ σύγχρονη πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἀλβανίας μεθοδεύει μὲ ποικίλους τρόπους τὸν σταδιακὸ παραγ­κωνισμὸ τῆς ἐθνικῆς ἑλληνικῆς μειονότητας μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐξόντωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴ Βόρειο Ἤπειρο. Τὰ καταπιεστικὰ μέτρα εἶναι ἐντονότερα στὴν ἑλληνόψυχη περιοχὴ τῆς Χειμάρρας, ἡ ὁποία ἐπὶ ἕναν αἰώνα καὶ πλέον ἀντιστέκεται μὲ ἱερὸ πεῖσμα στὶς παράνομες ἀποφάσεις τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων τὴ γειτονική μας χώρα. Τώρα ὅμως ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ δραστικότερη παρέμβαση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὑπὲρ τῶν καταπιεζομένων συμπατριωτῶν μας στὴν τάχα Δημοκρατία τῆς Ἀλβανίας. Πρέπει νὰ ὑψωθεῖ ἔντονη καὶ ἐπίσημη φωνὴ διαμαρτυρίας, ἀκόμη καὶ προσφυγὴ σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς. Οἱ ἄρχοντές μας ὀφείλουν νὰ λάβουν σοβαρὰ ὑπ᾿ ὄψη τους τὶς ἱστορικὲς εὐθύνες ποὺ τοὺς ἀναλογοῦν καὶ νὰ ἐνεργήσουν δυναμικά, ὥστε νὰ γίνουν ἐπιτέλους σεβαστὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν χειμαζόμενων Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς.


Πηγή: Ο Σωτήρ