Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Προσευχὴ θερμήΤὴν ψυχήν μου Κύριε, ἐν ἁμαρτίαις παντοίαις, καὶ ἀτόποις πράξεσι, δεινῶς παραλελυμένην, ἔγειρον τῇ θεϊκῇ σου ἐπιστασίᾳ, ὥς περ καὶ τὸν Παράλυτον, ἤγειρας πάλαι, ἵνα κράζω σεσῳσμένος· Οἰκτίρμον δόξα, Χριστέ, τῷ κράτει σου.

Γέρων Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
(Κοντάκιον τῆς Δ´ Κυριακῆς τοῦ Πάσχα)