Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Οἱ ἄνθρωποι λένε τήν προσευχή τοῦ Πάτερ ᾑμῶν, ἀλλά στή ζώη τους πορεύονται σάν ὀρφανοί


Δημήτριος Παναγόπουλος † (Ίεροκήρυκας)

Οἱ ἄνθρωποι θέλουν νά κάνουν τή ζωή τους εὐτυχισμένη, χωρίς τόν Θεό, δέν βάζουν τόν Θεό στήν ζωή τους καί, ὅταν συμβαίνει κάτι κακό στή ζωή τους, δέν μποροῦν νά ἑρμηνεύσουν καί νά φιλοσοφήσουν γιατί τούς συνέβη αὐτό καί βασανίζονται. Οἱ ἄνθρωποι λένε τήν προσευχή τοῦ Πάτερ ᾑμῶν, ἀλλά στή ζώη τους πορεύονται σάν ὀρφανοί.

Πηγή: Προσκυνητής