Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Ευχή προς τον άναρχον Θεόν, εκ της ς΄ ΩραςΘεέ και Κύριες των δυνάμεων και πάσης κτίσεως δημιουργέ, ο διά σπλάγχνα ελέους σου τον μονογενή σου Υιόν , τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν , καταπέμψας επί σωτηρία του γένους ημών και διά του τιμίου αυτού σταυρού το χειρόγραφον των αμαρτιών ημών διαρρήξας και θριαμβεύσας εν αυτώ τας αρχάς και εξουσίας του σκότους∙ αυτός Δέσποτα φιλάνθρωπε, πρόσδεξαι και ημών των αμαρτωλών τας ευχαριστηρίους ταύτας και ικετηρίους εντεύξεις και ρύσαι ημάς από παντός ολεθρίου και σκοτεινού πραπτώματος και πάντων των κακώσαι ημάς ζητούντων ορατών και αοράτων εχθρών. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τας σάρκας ημών και μη εκκλίνης τας καρδίας ημών εις λόγους ή εις λογισμούς πονηρίας, αλλά τω πόθω σου τρώσον ημών τας ψυχάς, ίνα προς σε διαπαντός ατενόζοντες και τω παρά σου φωτί οδηγούμενοι ,σε το απρόσιτον και Αΐδιον κατοπτεύοντες φως, ακατάπαυστον σοι την εξομολόγησιν και ευχαριστίαν αναπέμπωμεν, τω ανάρχω Πατρί συν τω μονογενεί σου Υιό και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι , νυν και αεί και εις του αιώνας των αιώνων . Αμήν.


Από το ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ
Του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως
Εκδόσεις «Το Περιβόλι της Παναγίας»