Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους ένδοξους Οσιομάρτυρας τους εν τη Ιερά και Παντοκρατορική Μονή Ταώ Μαρτυρύσαντας


Ευλογητός ο θεός…
Κύριε εισάκουσον ….
Θεός επέφανεν υμίν χ 4 …
Τροπάριο

Ηχος δ. Ο υψωθείς
Οσιομάρτυρες υμείς της Πεντέλης, υιοί φωτός και Αναστάσεως όντες, ως παρεστώτες χαίροντες ενώπιον Χριστού, και πολλά ισχύοντες, εν Αγίαις πρεσβείες, τούτον ικετεύσατε, υπέρ πάντων των όσοι, επικαλούνται δέησιν υμών, και χορηγείτε, αιτήσεων πλήρωσιν.
Δόξα... Και νυν...
Ου σιωπήσωμέν ποτε Θεοτόκε…..

Ο Ν ψαλμός.. Μεθ ον ο Κανών, ου η ακροστιχίς

Δίδοτε πάσι χάριν Πατέρες αθλοφόροι (Αθανάσιος).

Ωδή α' . Ήχος πλ. δ'. Υγράν διοδεύσας
Δυαδι του σώματος και ψυχής, νοσούντας Πατέρες, επισκέψασθε ταις ευχαίς, υμών προς τον εύσπλαγχνον Δεσπότην, ου ανεδείχθητε άμωμα θύματα.

Ιθύναντες άπαντα λογισμόν, νοείν τα Κυρίου, απηρνήσασθε ανδρικώς, τον κόσμον Πατέρες και τα του κόσμου, αφ ων τηρείτε ημών τα νοήματα.

Δεσπότη προσήλθετε δουλικώς, εξ όλης αγάπης, και υπήχθητε τω Σταυρω, εν ορει Πεντέλης θεοφόροι, ον αγαπησαι ημας ικετεύσατε.
Θεοτοκιον.
Ο κόσμος αγάλλεται επί σοι, Κύρια Παρθένε , ως τεκούση τον Λυτρωτήν, ον αίτει αει συν τη πληθυι, Οσιοαθλων υπερ των ψυχων ημων .

Ωδή γ'. Ουρανίας αψίδος
Τι γλυκύτερον όντως, του κατοικείν Άγιοι, ωσπερ αδελφούς του μηδένα ,όρον της φύσεως, αλλά του Πνεύματος έχειν ενώσεως λόγον, όθεν το φιλάδελφον ημών κρατύνατε.

Επί όρη Πατέρες, τα ψαλμικά ήχθητε, όπως επιτύχητε πόθου, του θείου Σχήματος, και ανελάβετε, την πανοπλία Κυρίου, δι ΄ ης ενισχύσατε, ημάς μακάριοι.

Πάσαν ώραν τη μνήμη του Ιησού Όσιοι, πνέοντες ψυχήν τη διψώσαν, κατεποτίζετε,ω νυν ιστάμενοι καθικετεύσατε, όπως ταυτην αδιάλλειπτον, ημας εργάζεσθαι.
Θεοτοκιον.
Απεγεννήσας Μήτερ, υπερφυώς Κύριον, τον της ταπεινώσεως ένδυμα ενδυσάμενον αυτόν ικέτευε, δούναι ημίν Θεοτόκε, ταπεινόν το φρόνημα και τα νοήματα.

Διάσωσον, πληθύς Πατέρων Οσιοάθλων, τους εν πίστει θερμή υμάς ικετεύοντας, και χάρισαι αιτημάτων απάντων λύσιν.
Eπίβλεψον εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος, κάκωσιν και ίασαι τής ψυχής μου τό άλγος.
Αίτησις…

Κάθισμα … Ηχος β…. Πρεσβεία θερμή
Πατέρες σεπτοί, Κυρίου Παντοκράτορος, δειχθέντες ομού, στεφανηφόροι μάρτυρες ικετεύσατε τούτον δεόμεθα, σωμάτων ψύχων τα δεινά, διώκειν πόρρω άπαντα.

Ωδή δ' Εισακήκοα Κύριε….
Σωτηρίαν ευράμενοι, εν τη του Σωτήρος μονή τρισόλβιοι, ταύτην δίδοσθε τοις μέλπουσιν, εκ ψυχής υμών Πατέρες άθλησιν.

Ιερώτατον σύνταγμα, της Θεού ειρήνης σεπτά οικήματα, ειρηνεύσατε δεόμεθα, την ζωή ημών τω Θείω Πνεύματι.

Χαρισμάτων ως εμπλεοι, του Αγίου Πνεύματος Οσιώτατοι, τας ευχάς υμών προσδέξασθε και Χριστώ Δεσπότη οικειώσατε.
Θεοτόκιον
Απειρόγαμε Δέσποινα, πάσης δεομένης ψυχής προσφύγιον, μη παρίδης με τον άθλιον, αλλά λυτρωσαί με πάσης θλίψεως.

Ωδή ε'. Φώτισον ημάς
Ρώσιν ταις ψυχαίς, και τοις σώμασι χαρίσασθε, ταις ικεσίαις υμών Άγιοι, ως παρρησίαν, νυν κατέχοντες προς Κύριον.

Ιστε ασθενή, των ανθρώπων φύσιν πάντιμοι, διό δεόμεθα στηρίξατε, τους κλονουμένους, πειρασμοίς και περιστάσεσι.

Νίκην αληθή, επετύχετε μακάριοι, ως εθελόθυτοι τυθέντες αμνοί, όθεν την νίκην κατ εχθρών ημίν δωρήσασθε.
Θεοτόκιον.
Πίπτω ως στρουθός, ταις παγίσι του αλαστόρος, ανοηταίνων ο ταλαίπωρος, διο Παρθένε, των αρκύων τούτου ρύσαι με.

Ωδή ς'. Την δέησιν εκχεώ
Ανάστασις, αληθής λογίζεται, η συμμόρφωσις Χριστώ Αναστάντι, ωσπερ υμείς, Οσιόαθλοι πάντες, δια θανάτου του πικρού ωμοιωθήτε, πρεσβεύσατε υπερ ημών ινα στώμεν ως θέλει ο Κύριος.

Ταράσσει μου, την ζωήν μισόψυχος, και θολοί το οπτικόν διανοίας, όθεν υμείς, θεοφόροι Πατέρες, οι του Σωτήρος την δόξαν θεώμενοι , φωτίσατε με τον τυφλόν, όπως ίδω το φως της καρδίας μου.

Ενέκρωσεν, ο Χριστός τον θάνατον, τω θανάτω του Σταυρού και ανέστη, ου τη φαιδράν, εορτάζοντες δόξαν δια θανάτου ζωήν αφνω εύρατε, διό Πατέρες και ημάς, Αναστάσεως τέκνα ποιήσατε.
Θεοτόκιον.
Ρημάτων μου, οπλοθήκη πένεται, και σιγά ο λογισμός μου Παρθένε, όταν την σήν, μελετώ θειαν δόξαν, ης υπέρ πάντας ανθρώπους ηξίωσαι, διό ως κλέπτης σου βοώ, Μεγαλύνει ψυχή μου σε Δέσποινα.

Διάσωσον, πληθύς Πατέρων Οσιοάθλων, τους εν πίστει θερμή υμάς ικετεύοντας, και χάρισαι αιτημάτων απάντων λύσιν.
Άχραντε, η διά λόγου τόν Λόγον ανερμηνεύτως, επ' εσχάτων των ημερών τεκούσα δυσώπησον, ώς έχουσα μητρικήν παρρησίαν.
Αιτησις…

Κοντάκιον. Ήχος β' Προστασία των Χριστιανών
Προστασία της υμών μάνδρας δέδειχθε, τω Δεσπότη τας αυτής δεήσεις προσάγοντες, και απάντων Χριστιανών δεχόμενοι ευχάς, ευθύς τρέχετε θαυματουργοί ως αντιλήπτορες αεί, και παρέχετε ίασιν, πάσης δυσάχθου νόσου και ψυχικών σφαλμάτων, Πατέρες θείοι και σεπτοί της μονής τα καυχήματα.

Προκείμενον Αγαλλιάσθε δικαιοι εν Κυρίω….

Στιχ. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος…..

Ευαγγέλιον Εκ του κατά Ιωάννην Κεφάλαιο ς ‘ 37-40.
Είπεν ο Κύριος ‘ παν ο διδωσί μοι ο Πατήρ, προς εμέ ηξει, και τον ερχόμενον ου μη εκβάλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού ουχ ίνα ποιώ το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του πεμψαντός με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πεμψαντός με Πατρός, ίνα παν ο δεδωκέ μοι μη απολέσω εξ αυτού ,αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δε εστί το θέλημα του πεμψαντός με, ίνα πας ο θεωρών τον Υιον και πιστεύων εις αυτόν εχη ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη μέρα.

Δοξα . Ταις των Οσιοαθλων …
Και νυν… Ταις της Θεοτόκου…

Στίχ. Ελέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.

Ήχος πλ. β'. Όλην αποθέμενοι.
΄Ολην απορρίψαντες, την κοσμικήν δυσπραγίαν, τω Σωτήρι, ηλθετε, τον Σταυρόν αράμενοι, δι ασκήσεως, αδελφά δε άπαντες, βλέποντες, νοούντες, εις Θαβώρ μετεποιήσατε. Πεντέλην Όσιοι, θεωσιν υμών εργαζόμενοι. Διό και προσελάβετο, δια μαρτυρίου ο Κύριος, εν Λαμπρά ημέρα, οράν αεί το κάλλος το αυτού .Ου και ημάς αξιώσατε, εκτενώς πρεσβεύοντες.

Σώσον ο Θεος τον λαόν σου…

Ωδή ζ'. Οι εκ τής Ιουδαίας
Εχαρίσθη Πατέρες, ουχί μόνον πιστεύει ορθώς εις Κύριον, αλλά και υπερ τούτου, ως τέκνα πάσχειν πάθη, και σταυρόν αίρειν πάντοτε, όθεν ημάς εν χαρά, συμμιμητάς ποιείτε.

Σαρκικών μελημάτων, ενεκρώθητε οντες ετι εν σώματι, ασκήσει θεοφόρω, μακάριοι Πατέρες, διό τούτων λυτρώσασθε, πάντας τους πίστει υμάς, τιμώντας αθλοφόροι.

Αρετών την ολκάδα, εκπληρώσατε πάσης ένθεου πράξεως, διό και εις λιμένα, ορμήσαντες Κυρίου, ουρανόθεν παρέχετε χάριν ημίν ασκηταί, ποθούσι σωτηρίαν.
Θεοτόκιον.
Θαυμαστούται Υιός σου, θεομήτορ εν πάσι τοις αγαπησασι, ζωήν Αυτού την θείαν, και πάση προθυμία, σταυρόν αιρούσιν τίμιον, ον και ημάς εν χαρά φιλείν κατηξιώσας.

Ωδή η'. Τόν Βασιλέα των ουρανών
Λαμπαδηφόροι, εις Βασιλείαν Πατέρες, εν χαρά εισέλθετε Κυρίου, ένθα κληρονόμους, ημάς δείξατε πάντας.

Ουρανοδρόμοι, προς τον αγίων σκηνώσεις, επετασθήτε δια του μαρτυρίου, σκέποντες πρεσβείαις, υμάς τους ανυμνούντας.

Φωτός αυλου , εν μετοχή γεγονότες, θεοφόροι Πατέρες Θαβωρίου, σκότος αθυμίας, διώξατε και πάθη.
Θεοτοκιον.
Όταν Παρθένε, εν τη αυτού θεια δόξη, ο Υιός σου ελεύσηται και κρίνη, κόσμον λυτρωσαι με, δικαίας καταδίκης.

Ωδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον
Ριπίζει θείες αύραις, τας ημών καρδίας, η ιερά υμών μνήμη μακάριοι , και αναψύχει καυμάτων, βίου του τάλανος.

Ουράνιον γαλήνην, ανωθεν Πατέρες, καταβιβάζετε πάσι τοις πάσχουσι, και αιτουμένοις ταχείαν, υμων αντίληψιν.

Ιάσθε νοσημάτων, Χάριτι Κυρίου, τους προσκυνούντας τα τίμια Λείψανα, και ευλογίας δωρείσθαι, Πατέρες Άγιοι.
Θεοτόκιον.
Αγάλλεται η φύσις, πάσα των ανθρώπων ως κεκτημένη σε Μήτερ μεσίτριαν, προς τον Δεσπότην και κτίστην, τον αγαθότατον.

Αξιον εστίν…..
Μεγαλυνάρια…
Χαίροις Παντοκράτορος η μονή, κεκτημένη πλούτον, τους Πατέρας τους εν αυτή , πρωτον εν ασκήσει , δοξάσαντα Δεσπότην και είπα μαρτυρίω, συντελευτήσαντας.

Πίστει προσκυνούντας τα ιερά, Λείψανα Πατέρες, τα μυρίπνοα και σεπτά, α ημίν ως κλήρον , ελίπετε τοις τέκνοις, πλουτίσατε χαρίτων, Αγίου Πνεύματος.

Νόσων και παντοίων επιφορών, λυτρώσασθε πάντας, αιτουμένους την αρωγήν, και την ευλογίαν υμών σεπτοί Πατέρες, εις δόξαν του Κυρίου και Παντοκράτορος.

Ενθάπερ τον βίον θεοφιλως, Πατέρων το σμήνος, ετελέσατε και σεπτόν μαρτυρίου στέφος, εδέξασθε σκιρτώντες, παρεστε αοράτως ημας στηρίζοντες.

Μεταμορφωθέντος την ιεράν , μάνδραν παροικούντες, Αναστάσεως την χαράν, έχοιμεν εν βίω και άνω θείαν δόξαν, του Θαβωρίου όρους, Πατέρες παντιμοι.

Πασαι των Αγγέλων…

Ήχος β'. Πάντων προστατεύεις, αγαθή

Πάντων των Χριστού μακαρισμών, κληρονόμοι όντες Πατέρες, οι Οσιόαθλοι, δεξασθε αιτήματα ημών και πάντοτε, το συμφέρον παρέχετε ως νέφη τας θλίψεις και τα αρρωστήματα , ψυχών διώκοντες, όπως κραυγάζη καρδίαις, το γλυκύ προσώπου Κυρίου, φως ου ουν υμείς φαιδρώς μετέχετε.

Δεσποινα πρόσδεξαι..
Την πάσαν ελπίδαν μου..
Διευχών..
ΣΤΙΧΟΙ
Φιλανθρωπία χρήσασθε τοις αιτουμένοις πόθω και προσκυνούσι Λειψανα υμών, Πατέρες θείοι.

Πηγή: xristianos.gr