Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

Οἱ ἱερεῖς καί γενικότερα οἱ ἅγιοι εἶναι δεξαμενές ἱερές, ἀπ᾿ ὅπου τό «ὕδωρ τό ζῶν»


Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

Οἱ ἱερεῖς καί γενικότερα οἱ ἅγιοι εἶναι δεξαμενές ἱερές, ἀπ᾿ ὅπου τό «ὕδωρ τό ζῶν» μεταδίδεται στούς ἄλλους πιστούς. «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ. . . .ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰωάν. Ζ΄ : 38).

Πόσο ἁγνά, πόσο πνευματικά πρέπει νά ᾿ ναι τά χείλη τῶν ἱερέων πού προφέρουν τόσο συχνά τό Πανάγιο ὄνομα τοῦ Πατέρα, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

Πόσο πιό πνευματικές καί πιό ἁγνές πρέπει νά ᾿ ναι οἱ καρδιές τους, ὥστε νά νιώθουν μέσα τους τή γλυκύτητα πού ἔχει αὐτό τό πάντιμο, ἔνδοξο καί προσκυνητό ὄνομα!

Πόσο πρέπει ν᾿ ἀπομακρύνεται ὁ ἱερέας ἀπό τίς σαρκικές ἀπολαύσεις γιά νά μή γίνει σάρκα, ὅπου δέν κατοικεῖ τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ!

Ποιές σαρκικές ἡδονές ἐπιτρέπονται στόν ἱερέα, ἀφοῦ μόνο στόν Κύριο πρέπει νά εὐφραίνεται γιά νά λάβει ὅσα ζητάει στήν προσευχή του;

Ποιές σαρκικές ἀπολαύσεις ἐπιτρέπονται στόν ἱερέα, ὅταν ἔχει τόσο πολλά πνευματικά παιδιά πού τοῦ ἀποκαλύπτουν τίς πνευματικές καί σωματικές ἀδυναμίες τους, γιά τίς ὁποῖες πρέπει νά νιώσει συμπάθεια καί νά δώσει τίς σωστές συμβουλές;

Ὁ ἱερέας πρέπει ν᾿ ἀγωνίζεται καθημερινά γι᾿ αὐτά μέ τήν προσευχή του, μ᾿ ὅλη του τήν καρδιά, μέ δάκρυα, ὥστε ὁ νοητός δράκοντας νά μήν ἐπιπέσει πάνω τους καί τά κατασπαράξει, ὥστε ὁ Θεός νά τά βοηθήσει νά προκόψουν στήν ἀρετή καί ν᾿ ἀποκτήσουν πνευματική σοφία.

Δέν ἐπιτρέπονται οἱ σαρκικές ἀπολαύσεις στόν ἱερέα, γιατί πρέπει νά τελεῖ συχνά τίς ἀκολουθίες στήν ἐκκλησία καί νά παρίσταται ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου.

Πρέπει νά τελεῖ τακτικά τή θεία λειτουργία καί νά συμμετέχει στά οὐράνια, ἀθάνατα καί ζωοποιά μυστήρια.

Πρέπει νά τελεῖ κάθε τόσο τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί νά διαβάζει εὐχές καί προσευχές.

Ἡ καρδιά πού ἔχει σαρκικές ἐπιθυμίες δέν εἶναι πιστή οὔτε ἀρεστή στόν Κύριο. «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ» (Ματθ. Στ΄ ; 24).

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.


Πηγή: (Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου», Τόμος β΄), Κύριος Ἰησοῦς Χριστός - Ὑπεραγία Θεοτόκος