Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ


«ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτω καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ»  Ιωάννης 5: 21.

Ο Θεός  Πατήρ σύμφωνα με την Αγία Γραφή «ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ». Ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς. Οι Άγγελοι και οι άνθρωποι δεν μπορούν  να αναστήσουν  νεκρούς  με δική τους δύναμη. Οι Αναστάσεις νεκρών που αναφέρονται στην Αγία Γραφή ότι έγιναν από τα χέρια Αγίων ανθρώπων, έγιναν από τον Θεό διά μέσου των Αγίων ανθρώπων. Ο Θεός ήθελε και ανέστησε δια των Αγίων νεκρούς. Οι αναστάσεις νεκρών που έγιναν από τους Αγίους της Βίβλου δεν είχαν σχέση με τόσο με την  θέληση των Αγίων αλλά με την θέληση του Θεού. Δεν μπορούν οι Άγιοι να αναστήσουν όσους θέλουν. Μπορούν να αναστήσουν μόνο όσους θέλει ο Θεός ή με άλλα λόγια ο Θεός είναι αυτός που μέσω των Αγίων εγείρει όσους θέλει.

Ο Υιός του Θεού όμως είναι ειδική περίπτωση. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλώς ένας  Άγιος άνθρωπος, ο Ιησούς  «οὓς θέλει ζωοποιεῖ» ! Αυτή η δήλωση της Γραφής αποδεικνύει την Ισότητα του Ιησού προς τον Θεό Πατέρα και  την Θεότητα του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς (όπως ο Πατήρ), εγείρει αυτούς που ΘΕΛΕΙ, όχι απλώς αυτούς που θέλει ο Πατήρ.

Ο Ιησούς ως άνθρωπος παρακάλεσε τον  Θεό Πατέρα να αναστηθεί ο Λάζαρος : «ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπε· πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου.  ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.  καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.  καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ὑπάγειν» Ιωάννης 11: 41-44.

Αλλά ως Θεός Ομοούσιος τω Πατρί «οὓς θέλει ζωοποιεῖ» σύμφωνα με την αψευδή Γραφή ! Να τα βλέπουν αυτά οι αρνητές της Θεότητας και Ισότητας προς τον Πατέρα του Ιησού Χριστού. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την Θεότητα και Ισότητα του Ιησού προς τον  Θεό Πατέρα ! Είναι αιρετικοί ! Ο Ιησούς Χριστός «πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ» Ιωάννης 5:18. Ο Ιησούς ονόμαζε τον Θεό ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ- Πατέρα με ειδική έννοια- φυσικό δηλαδή Πατέρα.  Εμείς οι άνθρωποι (και οι Άγγελοι) δεν είμαστε φυσικοί υιοί του Θεού αλλά κατά χάριν υιοί και ονομάζουμε τον Θεό «Πάτερ ημών». Ο Ιησούς όμως είναι ο μόνος φυσικός Υιός του Θεού γιαυτό και ονομάζεται ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ – «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» Ιωάννης 3:16.

Χρήστος Σαλταούρας


Πηγή: Ακτίνες