Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Πῶς νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς πειρασμοὺς τῶν Ἑορτῶν


Γέροντας Παΐσιος

- Γέροντα, γιατί στὶς γιορτὲς συνήθως συμβαίνει κάποιος πειρασμός;

- Δὲν ξέρεις; Στὶς γιορτὲς ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι ἔχουν χαρὰ καὶ κερνοῦν, δίνουν εὐλογίες, δῶρα πνευματικὰ στοὺς ἀνθρώπους. Ἐδῶ οἱ γονεῖς κερνοῦν, ὅταν γιορτάζουν τὰ παιδιά, ἡ οἱ βασιλεῖς χαρίζουν ποινές, ὅταν γεννιέται κανένα βασιλόπουλο, οἱ Ἅγιοι γιατί νὰ μὴν κεράσουν;

Μάλιστα ἡ χαρὰ ποὺ δίνουν κρατάει πολὺ καὶ βοηθιοῦνται πολὺ οἱ ψυχές. Γὶ΄ αὐτὸ ὁ διάβολος ,ἐπειδὴ τὸ ξέρει αὐτό, δημιουργεῖ πειρασμοὺς ,γιὰ νὰ στερηθοῦν οἱ ἄνθρωποι τὰ θεία δῶρα καὶ νὰ μὴ χαροῦν οὔτε νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν γιορτή. Καὶ βλέπεις, μερικὲς φορὲς στὴν οἰκογένεια, ὅταν σὲ μιὰ γιορτὴ ἑτοιμάζονται ὅλοι νὰ κοινωνήσουν , τοὺς βάζη ὁ πειρασμὸς νὰ μαλώσουν, καὶ ὄχι μόνο δὲν κοινωνοῦν, ἀλλὰ οὔτε στὴν ἐκκλησία πηγαίνουν.

Τὰ φέρνει ἔτσι τὰ πράγματα τὸ ταγκαλάκι, ὥστε νὰ στερηθοῦν ὅλη τὴν θεία βοήθεια.

Αὐτὸ παρατηρεῖται καὶ στὴν δική μας ,τὴν καλογερικὴ ζωή. Πολλὲς φορὲς τὸ ταγκαλάκι, ἐπειδὴ γνωρίζει ἐκ πείρας ὅτι θὰ βοηθηθοῦμε πνευματικὰ σὲ κάποια γιορτή, ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἢ μᾶλλον ἀπὸ τὴν παραμονὴ , δημιουργεῖ ἕναν πειρασμὸ- σὰν πειρασμὸς ποὺ εἶναι- καὶ μᾶς χαλάει ὅλη τὴν διάθεση.

Μπορεῖ λ.χ. νὰ μᾶς βάλη νὰ φιλονικήσουμε μὲ ἕνα ἀδελφὸ ,καὶ ὕστερά μας θλίβει, μᾶς τσακίζει ψυχικὰ καὶ σωματικά. Ἔτσι, δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὴν γιορτὴ μὲ τὸν χαρούμενο τρόπο τῆς δοξολογίας. Ὁ Καλὸς Θεὸς ὅμως, ὅταν δὴ ὅτι δὲν δώσαμε ἐμεῖς ἀφορμή, ἀλλὰ αὐτὸ ἔγινε μόνον ἀπὸ φθόνο τοῦ πονηροῦ, μᾶς βοηθάει.

Καὶ ἀκόμη πιὸ θετικά μας ὠφελεῖ ,ὅταν ἐμεῖς παίρνουμε ταπεινά το σφάλμα ἐπάνω μας καὶ δὲν κατηγοροῦμε ὄχι μόνον τὸν ἀδελφό μας ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν μισόκαλο διάβολο, διότι ἡ δουλειὰ τοῦ αὐτὴ εἶναι: νὰ δημιουργῆ σκάνδαλα καὶ νὰ σκορπάη κακότητα, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ὡς εἰκόνα Θεοῦ πρέπει νὰ σκορπάη εἰρήνη καὶ καλωσύνη.

Πηγή: Πενταπόσταγμα