Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013

Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο

 
 
Ἅγιος Ἰωάννης Κροστάνδης

Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο. Αὐτό σημαίνει πώς ὁ Υἱός τοῦ Θεού, πού εἶναι Ἀθάνατος καί Αἰώνιος ὅπως ὁ Θεός Πατέρας καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔγινε ἄνθρωπος. Ἔλαβε σάρκα ἀπό τήν Παρθένο Μαρία. Ὦ, τί θαυμαστό, τί φοβερό καί σωστικό μυστήριο! Ὁ Ἄναρχος Θεός Λόγος ἔλαβε ἀρχή κατά τό ἀνθρώπινο. Ὁ ἄσαρκος σαρκώθηκε. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, χωρίς ν᾽ ἀπεκδυθῆ τή θεότητά Του. Ὁ ἀναφής κι ἀπρόσιτος Θεός ἔγινε προσιτός σέ ὅλους, παίρνοντας δούλου μορφή.

Γιατί, γιά ποιό λόγο, μέ τή δική του ἀποκλειστικά θέληση, ἔδειξε τέτοια συγκατάβαση ὁ παντοδύναμος Δημιουργός πρός τ᾽ ἁμαρτωλά πλάσματά Του, πρός τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη, πού ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν Θεό;

Ἡ μόνη αἰτία κι ὁ μοναδικός λόγος τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ ἦταν τό ύπέρτατο κι ἀνέκφραστο ἔλεός Του πρός τόν ἄνθρωπο. Δέν μποροῦσε νά ὑποφέρει ὁ Δημιουργός νά βλέπει ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος, τό γένος αὐτό πού ὁ ἴδιος εἶχε προικίσει μέ τόσα θαυμαστά χαρίσματα κατά τή δημιουργία, νά παραμένη σκλαβωμένο ἀπό τό διάβολο καί καταδικασμένο σέ αἰώνια καταδίκη καί βάσανα. Κι «...ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο», γιά νά μετατρέψει ἐμᾶς τά γήινα πλάσματα σέ οὐράνια, γιά νά πάρει τοῦς ἁμαρτωλούς καί νά τοῦς κάνει ἀγίους· νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τή φθορά καί νά μᾶς κάνει ἄφθαρτους· νά μᾶς πάρει ἀπό τή γῆ καί νά μᾶς ὁδηγήσει στόν οὐρανό· νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ σατανᾶ καί νά μᾶς μεταποιήση σέ παιδιά τοῦ Θεοῦ, πού ζοῦν στήν ἐλευθερία καί τή δόξα Του· νά μᾶς ὁδηγήση ἀπό τό θάνατο στήν ἀθανασία, νά μᾶς κάνει υἱούς Θεοῦ καί νά μᾶς τοποθετήση δίπλα Του στό θρόνο τῆς δόξας Του, σάν γνήσια τέκνα Του.

, ἀπροσμέτρητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! , ἀνέκφραστη σοφία τοῦ Θεοῦ! , μέγιστο θαῦμα, πού δέ χωρεῖ ὄχι μόνο στό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ’ οὔτε καί στό νοῦ τῶν ἀγγέλων! Ἄς δοξάσουμε τό Θεό. Μέ τήν κατά σάρκα ἔλευση τοῦ Υἱού Του στόν κόσμο, μέ τό νά προσφέρει ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τόν ἑαυτό Του θυσία γιά τό γένος τῶν ἀνθρώπων πού εἶχε ὑποδουλωθεῖ στήν ἁμαρτία, δόθηκε σ᾽ ἐκείνους πού τόν πίστεψαν ἡ εύλογία τοῦ οὐράνιου Πατέρα, πού ἀντικατέστησε τήν ἀρχική κατάρα. Τώρα ὁ ἄνθρωπος ἀπολαμβάνει τήν υἱοθεσία, ἔλαβε τήν ἐπαγγελία ὅτι θά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή.

Ἡ ἀνθρωπότητα εἶχε ὀρφανέψει ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας της. Ὁ οὐράνιος πατέρας μας ὅμως τήν ἀνακαινίζει μέ τό μυστήριο τῆς ἀναγέννησης, δηλαδή μέ τό βάπτισμα καί τή μετάνοια. Οἱ ἄνθρωποι ἐλευθερώθηκαν ἀπό τή βασανιστική καί θανατηφόρα ἐξουσία τοῦ διαβόλου, ἀπό τίς δοκιμασίες τῆς ἁμαρτίας καί τά πάθη τους. Ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου θεοποιεῖται γιά χάρη τῆς ἄκρας συγκατάβασης κι ἀγάπης τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἁμαρτίες του καθαρίστηκαν. Οἱ ἁμαρτωλοί ἐξαγιάστηκαν. Οἱ ἄρρωστοι θεραπεύτηκαν. Ὅσοι βρίσκονταν σέ ἀτιμία δέχτηκαν πλούσια τήν τιμή, ἄμετρη τήν οὐράνια δόξα. Ἐκεῖνοι πού ζοῦσαν σέ μαύρο καί πηχτό σκοτάδι φωτίστηκαν ἀπό τό θεϊκό φῶς τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ. Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου δέχτηκε τή λογική δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε τώρα νοῦν Χριστοῦ (βλ. Α᾽ Κορ. β΄ 16), ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου δόθηκε ἡ καρδιά τοῦ Χριστοῦ. Ὁ φθαρτός ἄνθρωπος γίνεται ἀθάνατος. Οἱ γυμνοί καί τραυματισμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία καί τά πάθη τους, στολίζονται τώρα μέ θεϊκή δόξα. Ὅσοι πεινοῦν καί διψοῦν, χορταίνουν καί ξεδιψοῦν μέ τό ζωογόνο καί ψυχοτρόφο Λόγο τοῦ Θεοῦ, μέ τό πάντιμο καί πάναγνο σῶμα καί αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἀπαρηγόρητοι βρίσκουν παραμυθία. Ὅσοι ήταν ὑποδουλωμένοι, δεσμευμένοι ἀπό τό διάβολο, βρῆκαν κι ἐξακολουθοῦν νά βρίσκουν τήν ἐλευθερία τους.

Ἀδελφοί μου! Τί πρέπει τότε νά κάνουμε ἐμεῖς γιά νά γίνουμε ἱκανοί νά δεχτοῦμε ὅλη τή χάρη πού παρέχει ἡ κατά σάρκα ἔλευση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στή γῆ;

Ἐκεῖνο πού χρειάζεται πρῶτ᾽ ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ πίστη μας στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, στό εύαγγέλιο, πού μᾶς προσφέρει οὐράνια διδασκαλία. Συμμετοχή στήν κοινή λατρεία καί στή θεία εὐχαριστία. Γνώση καί τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς εἶναι ἀπαραίτητες ἐπίσης οἱ ἀρετές τῆς ταπείνωσης, τῆς ἐλεημοσύνης, τῆς ἐγκράτειας, τῆς ἁγνότητας, τῆς ἁπλότητας καί τῆς καλοκαρδίας.

Ἀδελφοί μου! Ας προσφέρουμε τίς ἀρετές αὐτές ὡς δῶρα σ̓ Ἐκεῖνον πού γεννήθηκε γιά χάρη τῆς σωτηρίας μας. Ἄς προσφέρουμε τίς ἀρετές μας αὐτές ἀντί γιά χρυσό, λίβανο καί σμύρνα πού τοῦ πρόσφεραν οἱ Μάγοι. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Βασιλιάς μας. Θεός καί Ἄνθρωπος, Ἐκεῖνος πού ήρθε γιά νά δώσει τή ζωή Του γιά μάς. Αύτή θά εἶναι ἡ πιό εὐάρεστη θυσία μας στό Θεό καί στό νεογεννηθέν βρέφος τῆς φάτνης, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Αμήν.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἐκκλησία ἡ Κιβωτὸς τῆς Σωτηρίας καὶ ἡ μακαριότητα τῶν Ἁγίων- Ἁγίου Ἰωάννου Κροστάνδης