Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

Προσευχή μετανοίας


Κύριέ μου, Κύριε, γλυκύτατε μου Ιησού Χριστέ, ό Θεός των οικτιρμών, ή του ελέους άβυσσος, ό μετανοών επί κακίαις ανθρώπων εμέ μετανοούντα αρτίως και πίστει προσερχόμενον υπόδεξαι, και ελέησόν με τον αμαρτωλόν, τον άσωτον, τον παμβέβηλον,τόν πανάθλιον, τον βλάσφημον, τον επίορκον, τον ψεύστην, τον λοίδορον, τον υβριστήν, τον κατάλαλον, τον οργίλον, τον μνησίκακον, τον φθονερόν, τον σκανδαλοποιόν, τον άσπλαγχνον, τον ανελεήμονα, τον φιλοκτήμονα, τον φιλόδοξον, τον φιλήδονον, τον γαστρίμαργον, τον μέθυσον, τον ράθυμον, τον γελωτοποιόν, τον μετεωριστήν, τον κενόδοξον, τον υπερήφανον, τον καταφρονητήν των θείων σου εντολών. Και μή διό το πλήθος των τοσούτων μου εγκλημάτων τω πλήθει υποβάλης με των κολάσεων αλλά σύ, Κύριε Ιησού ό Θεός μου, ο μακρόθυμος και οικτίρμων, οικτείρησον την εμήν καρδίαν την συντετριμμένην ταις αμαρτίαις και κατακεκριμένην υπό του συνειδότος, δια το μη φυλάξαι τας Ιεράς συνθήκας του αγίου Βαπτίσματος. Και νυν δια ταύτας τας υποσχέσεις στενάζω και οδύρομαι ελεηθήναι δωρεάν και μόνη τη ση χρηστότητι συγχωρηθήναι δεόμενος, και των κολάσεων ελευθερωθήναι εν τη φοβερά ημέρα, της κρίσεως. Ναί, Κύριε μου, Κύριε, γλυκύτατε μου Ίησου, σώσον με απεγνωσμένον και μη καταισχύνης με από της ελπίδος και προσδοκίας μου. Οικτείρησον με τον τους οικτιρμούς σου επικαλούμενον, καθάρισον με τον εσπιλωμένον, λεύκανον τον χιτώνα και διάσωσον με τον άσωτον μη κατακρίνης με τον κατακεκριμένον, μη παραδώς τοις νοητοις θηρίοις, ψυχήν έπικαλουμένην σε, μή τη φλογί της γεέννης καταδικάσης με δια την παράβασιν των υποσχέσεων και ιερών συνθηκών του αγίου Βαπτίσματος. Κύριε μου, Κύριε, γλυκύτατε μου Ίησου, ο μακρόθυμος και ανεξίκακος και αμεταμέλητος έν τοις χαρίσμασί σου, καταξίωσαν με από της σήμερον ειλικρινώς σοι λατρεύσαι εν αγαθοίς έργοις προς το ποιήσαι τίνα καρπόν της μετανοίας επάξιον. Κύριε μου, Κύριε, γλυκύτατε μου Ίησου, Παντοκράτορ, μεγαλοδύναμε, κραταιέ, εμφύτευσον τη καρδία μου τον φόβον σου και την αγάπην των νόμων σου, τον νουν μου καταύγασαν ταις ακτίσι των χαρισμάτων σου, τας αισθήσεις μου τω λόγω σου υπόταξον, την θέλησίν μου προς το μόνον αληθινόν εφετόν επίστρεψον, την γλώσσάν μου παιδαγώγησον, ίνα λέγη καθ'έκάστην Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, δια της μακάριας αειπαρθένου Θεοτόκου, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ και σώσον με Κύριε, διά του τιμίου σου και ζωοποιού σταυρού, φύλαξον με Κύριε, δια των αγίων σου Αγγέλων τείχισόν με Κύριε, διά των αγίων σου Αποστόλων και μαρτύρων όπλισόν με Κύριε, δια των αγίων σου Πάντων, κατάπεμψον έπ' έμέ το μέγα σου έλεος και δωρεάν σώσόν με τόν ωνητόν τω υπερτίμω σου αίματι.
  
Τας πολυχρονίους των αμαρτιών μου κηλίδας εξάλειψον, τα της λαγνείας και πονηρίας πνεύματα απ'εμού αποδίωξον, των του παρόντος αιώνος προσπαθειών με απάλλαξον, όλον με προς την αγάπην της αιδιότητος έλκυσον και την στενήν και τεθλιμμένην όδόν οδεύειν ενίσχυσον μέχρι της έσχατης μου ημέρας και ώρας και αναπνοής, όπως Αγγέλοις αγαθοίς την ψυχήν μου αναθώ, και των τελωνίων του αέρος ελευθερωθώ και τοις απ' αιώνος αγίοις συναριθμηθώ, και των αιωνίων αγαθών καταξιωθώ. Ευσπλαγχνικωτάτη του γλυκύτατου μου Ιησού Μήτηρ, πρέσβευε υπέρ έμου του αθλίου και αμαρτωλού, ίνα εισακούση της πενιχράς δεήσεως ό Υιός και Θεός σου. Σταυρέ πανσεβάσμιε, τό όπλον της σωτηρίας ημών, της ημετέρας σωτηρίας τό σύμβολον, αποδίωξον απ' έμου πάντα πονηρόν λογισμόν και πάσαν έπιβουλήν της του αντικειμένου δυνάμεως, διά δαιμόνων και ανθρώπων ενεργούμένην. Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι, Μιχαήλ και Γαβριήλ, εγγυηταί μου και δύσται. Άγιε Άγγελε, φρουρέ μου και φύλαξ, και πάντες άγιοι Άγγελοι του Θεού, οδηγείτε με εις το πανάγιον του Θεού θέλημα, αντιλαμβάνεσθε μου της ασθενείας, ην και σώματι και γνώμη περίκειμαι, φυλάττετέ με εκ των επιβουλών του εχθρού και πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Δημιουργώ, ίνα ελεήση με τον παραβάτην τών αγίων αυτού εντολών, και έν ειρήνη ψυχής και μετάνοια αληθινή δώη μοι πολιτεύεσθαι μέχρι του της ζωής μου τέλους. Και εν τη εξόδω της ψυχής μου από του σώματος παράστητέ μοι εγγύθεν παρήγοροι περιθάλποντες, περιφρουρούντες καί πλη-ροφορούντες μοι την απαλλαγήν των υπό γήν κολαστηρίων δια μόνην τήν του Θεού ελεημοσύνην. Άγιε ένδοξε Ιωάννη, προφήτα και Πρόδρομε και βαπτιστά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πρέσβευε υπέρ εμού του αμαρτωλού. Άγιοι ένδοξοι Θεοκήρυκες και πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, Πέτρε, Παύλε, Ιωάννη Θεολόγε, σύν τοις λοιποίς Ευαγγελισταίς και Αποστόλοις, πρεσβεύσατε υπέρ εμού του αμαρτωλού. Άγιοι και δίκαιοι Θεοπάτορες, Ιωακείμ καί Άννα, Ιωσήφ μνήστωρ καί Συμεών Θεοδόχε, πρεσβεύσατε υπέρ εμού του αμαρτωλού. Άγιοι Πατέρες, Ποιμένες και Διδάσκαλοι της οικουμένης, Βασίλειε, Γρηγόριε, Ιωάννη Χρυσόστομε, Αθανάσιε, Κύριλλε, Νικόλαε, Σπυρίδων και πάντες άγιοι Ιεράρχαι, πρεσβεύσατε υπέρ εμού του αμαρτωλού. Άγιοι Ίερομάρτυρες, Όσιομάρτυρες καί ομολογηταί, πρεσβεύσατε υπέρ εμού του αμαρτωλού. Άγιοι Μεγαλομάρτυρες, Δημήτριε, Γεώργιε, Θεόδωρε, Αρτέμιε, οι Τεσσαράκοντα και πάντες άγιοι Μάρτυρες, πρεσβεύσατε υπέρ εμού του αμαρτωλού. Άγιοι Ανάργυροι καί θαυματουργοί Κοσμά και Δαμιανέ, Κύρε καί Ιωάννη, Παντελεήμον και Ερμόλαε και οι λοιποί, πρεσβεύσατε υπέρ εμού του αμαρτωλού. Όσιοι θεοφόροι Πατέρες, Αντώνιε, Παύλε, Ευθύμιε, Σάββα, Αρσένιε, Ονούφριε, Παχώμιε, Θεοδόσιε, Εφραίμ, Ιωάννη Δαμασκηνέ, Ιωάννη της κλίμακος, Πέτρε, Αθανάσιε καί πάντες όσιοι, πρεσβεύσατε υπέρ εμού του αμαρτωλού.

Οσία Μαρία Αιγύπτια, και όσαι των τιμίων και οσίων Γυναικών, αι καλώς ασκήσασαι και αθλήσασαι καί τον Χριστόν ομολογήσασαι, πρεσβεύσατε υπέρ εμού του αμαρτωλού. Άγιοι πάντες, οι απ'αιώνος ευαρεστήσαντες τω Κυρίω, πρεσβεύσατε υπέρ εμού του αναπολόγητου και υπέρ πάντας τους απ'αιώνος αμαρτωλούς αμαρτωλού. Των τάς ικεσίας και παρακλήσεις προσδεξάμενος και εισακούσας, Κύριε μου, Κύριε, γλυκύτατε μου Ιησού, συγχώρησον μοι επι σοι ήμαρτον από γεννήσεως μου και μέχρι της νυν ημέρας και ώρας, έν λόγω, έργω, γνώσει και αγνοία, κατά νουν και διάνοιαν και έν πάσαις μου ταις αισθήσεσιν. Ωσαύτως συγχώρησαν και ελέησον και τους πατέρας και αδελφούς μου, και πάντας τους απανταχού αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς, και ορθοδόξους χριστιανούς, και τους μισούντας και αγαπώντας με, και τους ελεούντας και διακονούντας μοι, και τους εντειλαμένους μοι τω αναξίω εύχεσθαι υπέρ αυτών. Και ους έβλαψα ή ελύπησα ή κατηρασάμην, και τους τά αυτά μοι ποιούντας ή ποιήσαντας, και χάρισαι τα συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών, εν τω νυν αιώνι και εν τω μέλλοντι, ώς ευδοκεί η φιλανθρωπία σου. Ανάπαυσον καΙ τους προαπελθόντας πατέρας καΙ αδελφούς ημών. ΚαΙ δι' ευχών πάντων οΙκτείρησόν μου την αθλιότητα, και ποίησόν με οίον θέλεις και ως θέλεις, καν θέλω καν μή θέλω. Και καταξίωσαν με ανενόχως και ακατακρίτως μεταλαβείν των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, και μη εις κρίμα ή κατάκριμα γένοιτο μοι, αναξίως τούτοις προσερχομένω, άλλ' εις ίασιν ψυχής και σώματος, εις απαλλαγήν των αιωνίων κολάσεων, και εις αρραβώνα της ατελεύτητου και μακάριας ζωής, έν ή σύνταξόν με μετά πάντων των απ' αιώνος σοι ευαρεστησάντων, Κύριε μου, Κύριε, γλυκύτατε μου Ιησού. Ότι σοι πρέπει ή δόξα, ή τιμή, και η έκ πάντων προσκύνησις, σύν τω ανάρχω σου Πατρί και τω Παναγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους απέραντους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πηγή: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος