Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Ας είναι η απάντησή μας στο μίσος των άλλων, η αγάπηΟὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια.
Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί μου, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν μένει ἐν τῷ θανάτῳ.πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστί, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν ἑαυτῷ μένουσαν. ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε· καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι.
(Α' επιστολή Ιωάννου 3, 12-16)


--------------------------------
Μετάφραση: Και να μη ομοιάζωμεν με τον Κάιν, ο οποίος έσφαξε κατά τον πλέον σκληρόν και απάνθρωπον τρόπον τον αδελφόν του. Και διατί τον έσφαξε; Διότι τα ιδικά του έργα ήσαν πονηρά, ενώ τα έργα του αδελφού του ήσαν δίκαια. (Κατά κανόνα δε ο μοχθηρός και κακός μισεί, θανασίμως τον δίκαιον). Μην απορείτε, λοιπόν, αδελφοί μου, εάν σας μισή ο κόσμος. Ημείς γνωρίζομεν καλά ότι έχομεν μεταβή από τον πνευματικόν θάνατον εις την πνευματικήν και αιωνίαν ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Εκείνος όμως που δεν αγαπά τον αδελφόν μένει εις την κατάστασιν του πνευματικού θανάτου. Καθένας που μισεί τον αδελφόν του, είναι φονιάς, (διότι το μίσος εμπνέει τον φόβον και τον όλεθρον του μισουμένου). Και γνωρίζετε καλά, ότι κάθε φονιάς δεν έχει ζωήν αιώνιον, η οποία να μένη μέσα του ως μόνιμος κατάστασις. Εχομεν δε γνωρίσει ποία ακριβώς είναι η αγάπη με αυτό, με το ότι δηλαδή ο Χριστός, από άπειρον αγάπην κινούμενος, παρέδωκε την ζωήν του στον σταυρικόν θάνατον προς χάριν ημών. Ετσι επομένως και ημείς έχομεν υποχρέωσιν, σύμφωνα με το παράδειγμά του, να θυσιάζωμεν και την ζωήν μας υπέρ των αδελφών μας (και όχι όπως ο Καϊν να αφαιρούμεν την ζωήν των η καθ' οιανδήποτε τρόπον να αδικούμεν αυτούς).
--------------------------------
--------------------------------
Αυτά ας έχουμε υπ'όψιν μας αδελφοί μου κι ας προσπαθούμε τουλάχιστον να βάζουμε καλούς λογισμούς για τους αδελφούς μας ώστε η καρδιά μας να παραμένει ειρηνική και να καλλιεργεί την ομόνοια και την αγάπη.

Διπλό είναι το νοημα του κειμένου εδώ: α)Μην ομοιάζουμε στον Κάιν που φθόνησε τον ίδιο του τον αδελφό διότι με το μίσος φτιάχνουμε την δική μας κόλαση αλλά και β) εάν κάποιοι είναι εμπαθείς απέναντί μας, εάν κάποιοι μας αντιπαθούν και μας εχθρεύονται εμείς ας μην απαντήσουμε με μίσος στο μίσος τους, ας μην τους ομοιάσουμε στην κακία και στην μικρότητα. Το παράδειγμά μας είναι ο Ιησούς Χριστός που απάντησε στο μίσος με αγάπη, στην μικρότητα με μεγαλοψυχία, στον εγωισμό με ταπείνωση, στον σταυρό με συγχώρεση.
--------------------------------
Όχι μόνο να μην βάλουμε στην καρδιά μας κακό για κανέναν αδελφό αλλά ακόμα κι αν κάποιος δείξει κακία προς εμάς ας φανούμε μιμητές του Κυρίου μας διότι μόνο έτσι και εμείς πνευματικά προοδεύουμε αλλά και τον άλλο ίσως τον ωφελήσουμε και τον οδηγήσουμε στην μετάνοια.
αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος