Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

Καλύτερη μέριμνα γιὰ τοὺς πολυτέκνους


Τὸ ἐπίσημο δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια» στὸ πρόσφατο τεῦχος του (155/2017) μᾶς πληροφορεῖ: Τὸ ἔτος 2015 εἴχαμε στὴ χώρα μας 91.847 γεννήσεις καὶ 121.212 θανάτους. Τὸ 2016 εἴχαμε 91.320 γεννήσεις καὶ 124.540 θανάτους. Ἡ ὑπογεννητικότητα κατατρώει σταδιακὰ τὸν κορμὸ τῆς χώρας μας. Ἂν προστεθεῖ σ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀριθμοὺς καὶ ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ἁμαρτωλῶν ἐκτρώσεων ποὺ γίνονται, μάλιστα μὲ χορηγία τοῦ Κράτους, καταλαβαίνουμε πόσο κοντά μας εἶναι ὁ κίνδυνος τῆς γηράνσεως τοῦ ἔθνους μας καὶ τοῦ ἀφανισμοῦ.

Γιὰ νὰ προλάβουν αὐτὸν τὸν κίνδυνο πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια σοφοὶ νομοθέτες τοῦ Συντάγματος τοῦ κράτους μας, νομοθέτησαν μέτρα καὶ νόμους εὐεργετικοὺς ὑπὲρ τῶν πολυτέκνων (βλέπε ἄρθρο 21 τοῦ Συν­τάγματος).

Βάσει τοῦ Συντάγματος δόθηκαν παλαι­ό­τερα πολλὰ προνόμια καὶ διευκολύνσεις στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες: ἐπίδομα καὶ ἰσόβια σύνταξη στὶς πολύτεκνες μητέρες, ὅπως καὶ τὸ ἄξιζαν· διορισμὸς πολύτεκνων ἐκπαιδευτικῶν, εὐνοϊκὴ μετάθεση πολυτέκνου γιὰ νὰ εἶναι κοντὰ στὴν οἰκογένειά του, φορολογικὲς διευκολύνσεις καὶ ἀπαλλαγὲς κλπ.

Σὺν τῷ χρόνῳ ὅμως ἐπεκράτησαν ἄλλες ἀπόψεις. Ἄνθρωποι χωρὶς φόβο Θεοῦ κυκλοφόρησαν καὶ πέρασαν τὴν ἄποψη ὅτι τὰ πολλὰ παιδιά, ἡ πολυτεκνία, εἶναι τεκμήριο πλούτου. Γιὰ νὰ διατρέφονται τόσα παιδιὰ σημαίνει, ὑποστήριζαν, ὅτι ὑπάρχει χρῆμα. Λοιπόν: Φορολογία καὶ περικοπὴ πολλῶν προνομίων τῶν πολυτέκνων κλπ.

Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ εἰς βάρος τῶν πολυτέκνων, δηλαδὴ τῶν στυλοβατῶν τοῦ Ἔθνους μας, στὴν οὐσία ἦταν βαρύτατο χτύπημα ἀπὸ ἀθέατους ἐχθροὺς κατὰ τῆς Χώρας μας. Τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Καὶ ὅσους θέλουν τὰ πολλὰ παιδιά, ποὺ εἶναι εὐλογία Θεοῦ, οἱ Νεοέλληνες τοὺς εἰρωνευόμαστε καὶ τοὺς δυσκολεύουμε μὲ πολλοὺς τρόπους.

Οἱ πολύτεκνοι ὅμως συνεχίζουν μὲ ἡρωι­σμὸ τὸν καλὸν ἀγώνα τῆς πολυπαιδίας καὶ χριστιανικῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν τους, τὰ ὁποῖα εὐλογεῖ πλουσίως ὁ Κύριος. Τὸ κράτος ὅμως ἔχει χρέος ἱερὸ νὰ τοὺς φρον­τίζει καλύτερα.

Πηγή: Περιοδικό "Ὁ Σωτήρ"