Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

«Ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι» Ἀποκ κβ΄ 11