Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

«Δός μοι», Κύριε,«μετανοίας λογισμόν»


«Δός μοι», Κύριε,«μετανοίας λογισμόν,
δός μοι κατανύξεως πόθον τῇ ταπεινῇ μου ψυχῇ,
ἔγειρον ἐξ ὕπνου με δεινῆς πωρώσεως
καὶ τὸ σκότος ἀπέλασον τὸ τῆς ῥαθυμίας
καὶ τῆς ἀπογνώσεως λῦσον τὴν ζόφωσιν,
ὅπως ἀνανεύσας ὁ τάλας σοὶ προσκολληθήσωμαι,
Λόγε, καὶ σοῦ τοῖς θελήμασι πορεύσωμαι»

(Παρακλ. ἦχ. β΄, Κυρ. ἑσπ.)

Πηγή: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος