Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Μάθε πὼς νὰ συγχωρεῖς


10 πρακτικὲς συμβουλὲς ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ μάθουμε νὰ συγχωροῦμε τοὺς ἄλλους.

1. Σκεφτεῖτε ὅτι στὸ κάτω-κάτω της γραφῆς δὲ ζημιωθήκατε καὶ τόσο σοβαρά.

2. Λογαριάστε ὅλα τα καλὰ ποὺ σᾶς ἔχουν γίνει ἀκόμα κι ἀπὸ τὸ πρόσωπο ποὺ σᾶς ἔβλαψε.

3. Ἀπαριθμῆστε τὰ ἐλέη καὶ τὶς εὐλογίες ποὺ ἀπολαμβάνετε ἀπὸ μέρους τοῦ Θεοῦ ποὺ δὲν ἀξίζατε.

4. Εὐχαριστεῖτε τὸ Θεὸ γιὰ τὴ συγχώρεση ποὺ Ἐκεῖνος ἔχει προσφέρει σὲ σᾶς.

5. Προσευχηθεῖτε γιὰ ἐκεῖνον ποὺ σᾶς φέρθηκε ἄσχημα.

6. Ἀναζητῆστε μιὰ εὐκαιρία νὰ βοηθήσετε τ πρόσωπο ποὺ σᾶς ἔβλαψε.

7. Προσπαθῆστε νὰ τὸν αἰφνιδιάσετε μὲ μιὰ καλὴ πράξη ἢ νὰ τοῦ δείξετε τὴν καλή σας διάθεση.

8. Ὅταν θυμηθεῖτε τὴν κακὴ ἐνέργεια ποὺ ἔγινε σὲ βάρος σας νὰ τὴν ἀντιπαρατάξετε μὲ μιὰ καλὴ σκέψη ἢ πράξη.

9. Ἂν τὸ κακὸ ποὺ σᾶς ἔγινε εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλο, προσπαθῆστε νὰ τὸ ξεχάσετε σκεπτόμενοι ἄλλα εὐχάριστα πράγματα, προτοῦ κοιμηθεῖτε τὸ βράδυ.

10. Ἐπαναλάβετε ἀργὰ καὶ προσεκτικὰ τὴ φράση τῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου:"ἅφες ἠμὶν τὰ ὀφειλήματα ἠμῶν ὡς καὶ ἠμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέτας ἠμῶν".